Reglement for bruk og utleie av NIHs anlegg og lokaler

NIHs reglement sørger for sikkerhet og trivelse for alle.

Sære regler og rutiner for hvert anlegg finner du på enhver beskrivelseside.

Kapittel I. Disponering

§ 1. Definisjon av objekter

a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt spekter av idrettsanlegg og lokaler: Friidrettsstadion, kastbane, sandvolleyballbaner, tennisbaner, treningspark, undervarmet kunstgressbane, kunstfrossen bandybane, skiløyper med kunstsnøproduksjon, idrettshaller og gymsaler, svømmehall, treningssenter, garderober, auditorier, undervisningsrom, møterom og kantine.

§ 2. Disponering

a. Disponering av høgskolens idrettsanlegg og lokaler gjøres etter følgende prioritering:

  1. Timeplansfestet undervisning
  2. Interne forskningsprosjekter
  3. Utleie

Dersom det oppstår konflikt ved bruk av lokalene har brukerne forrang etter overstående prioriteringsrekkefølge.

b. Idrettsanleggene og lokalene kan leies ut til eksterne brukere primært mandag til fredag i tidsrommet 16.30- 22.00 (svømmeanlegget til 21.30) samt lørdager og søndager i tidsrommet 09.00 – 18.00 (svømmeanlegg også til klokken 18.00).

c. Behov for idrettsanlegg og lokaler kan meldes til NIH Utleie som reserverer lokalene til det aktuelle tidsrom. Så langt som mulig skal anlegg eller lokaler bookes tre virkedager før aktiviteten tar til (særlig gjelder dette svømmeanlegget). Endringer i oppsatt timeplan eller andre endringer som medfører endrede behov for bruken av lokaler og anlegg, skal så tidlig som mulig meddeles Studieavdelingen.

d. Fast utstyr og materiell som ikke er innlåst i aktivitetsrom kan benyttes av brukerne med mindre det er spesielle restriksjoner på bruken. Løst idrettsmateriell tilhørende NIH skal normalt bare brukes til undervisningsformål, men kan lånes ut mot kvittering i forbindelse med ansattes og studenters egentrening. Leietakere må selv holde seg med slikt materiell.

e. Tennisbanene og sandvolleyballbanene kan etter reservasjon benyttes av NIHs ansatte, studenter og pensjonister mot reservering i Servicetorget.

f. Kroppsøvingssal 2 er forbeholdt NIHs ordinære undervisnings- og forskningsvirksomhet, og kan følgelig ikke leies ut.

g. Barn i følge med voksne kan benytte garderober uavhengig av kjønn frem til fylte 7 år.

§ 3. Studenters og ansattes bruk av anleggene for egentrening

a. Norges idrettshøgskoles studenter, ansatte1, pensjonister er fri til å benytte NIHs anlegg og lokaler ved ledighet innenfor skolens åpningstid, så lenge bruken ikke er til hinder for renhold/vedlikehold eller klargjøring til undervisning/utleie. Se forøvrig spesielle regler for bruk av anleggene NIH Turnsal, NIH Klatrevegg og NIH Svømmehall.

b. Det forutsettes at ansattes stillingsandel er lik eller større enn 20 % av en heltidsstilling, og at tilsettingsmyndigheten og arbeidsgiveransvaret er tillagt Norges idrettshøgskole.

c. Studenter ved NIH kan disponere svømme-anlegget til egentrening i tidsrommene mandag - torsdag 08.00 – 17.00 og fredag 08.00 – 15.30, når anlegget ikke er reservert til undervisning, forskningsprosjekt eller utleie.

§ 4. Stenging av anlegget

NIH forbeholder seg retten til å stenge anlegg for kortere eller lengre perioder av eventuelle driftsmessige årsaker. Ved stenging varsles leietager så tidlig som mulig. Anlegget er normalt stengt på helligdager, i tiden 1.-31.juli, samt i påsken, pinsen og romjulen.

Kapittel II. Leieforhold

§ 5. Leietakere

a. Anleggene leies ut til idrettslag, institusjoner, bedrifter, barnehager/skoler og enkeltpersoner, og kan benyttes til ulike formål som trening, stevner, kurs, seminarer etc. Leieobjektene skal primært tilbys organisasjoner og virksomheter som ønsker å benytte dem til idrettslige aktiviteter i form av trening, konferanser, kurs og samlinger. Bruk av lokalene til andre formål enn idrettslige aktiviteter er bare aktuelt etter egen vurdering.

b. Leietaker eller brukere som driver virksomhet som kan være i strid med NIHs interesser, faglige eller økonomiske, eller på annen måte i konkurranse med NIHs egen virksomhet, må søke særskilt. NIH forbeholder seg retten til å ikke inngå, eventuelt når som helst terminere leieavtaler der man har mistanke om at slik virksomhet foregår.

§ 6. Leietider

a. Høgskolens idrettsanlegg og lokaler vil kunne leies ut til eksterne leietakere primært i tiden

  • mandag til fredag 16.30 - 22.00 (svømmehall til 21.30),

og

  • i helgene 09.00 -18.00 (svømmeanlegg også til kl. 18.00).

b. Utleie i tiden 08.00- 16.30 på hverdager kan være aktuelt dersom det er ledig kapasitet, og så lenge leievirksomheten ikke er til hinder for NIHs ordinære undervisnings- og forskningsaktiviteter, jf. § 2 bokstav a, § 3 bokstav a og § 7.

c. Tilrigging og rydding inngår i leietid. I svømmehallen skal det av sikkerhetsmessige hensyn avsettes 15 minutter mellom hver brukergruppe, dvs. at én økt leietid er 45 minutter i bassenget.

§ 7. NIHs rett til å endre leietidspunkt

NIHs undervisning og forskning har førsteprioritet til bruk av anlegg og lokaler. NIH kan derfor endre enkelte leietidspunkt etter at leieavtale er inngått. Dersom alternativ tid ikke tilfredsstiller leietaker, refunderes leie for den del av leieavtalen som påvirkes. Det samme gjelder dersom anlegget av andre grunner ikke er tilgjengelig. Dette gjelder ikke ved forhold forårsaket av leietaker.

§ 8. Søknad om leie og søknadsfrister

Det finnes to typer leieforhold, års-/sesongavtaler og sporadiske leieforhold (enkelttimer eller leie for en kortere periode). Års-/sesongavtaler gir lavere leiepriser enn sporadiske leieforhold.

a. Års-/sesongavtaler

Søknad om leie må sendes NIH innen angitte frister på utleie@nih.no for sesongleie Det tildeles da etter søknadsbehandling treningstid for faste treningsdager kommende studieår (høst/vår).

Bestillinger for avvikling av større enkeltarrangementer i et påfølgende studieår kan aksepteres i spesielle tilfeller.

Leietaker vil motta informasjon om tildelte leietider fra NIH så snart søknadsbehandlingen er gjennomført og må da bekrefte leieforholdet skriftlig (og eventuelt påføre ønskede endringer) innen 30 dager etter mottatt informasjon om tildelte leietider.

Dersom avtalebekreftelsen fra leietaker ikke er returnert til NIH innen fristen går ut, vil leietilbudet bli kansellert.

b. Sporadiske leieforhold

Avtaler om sporadiske leieforhold kan inngås uten søknadsfrist hele året, men kan ikke bekreftes før leietakere som søker om års-/sesongavtaler har fått tildelt leietid.

§ 9. Avbestillinger – Oppsigelse av leieforhold

a. Siste frist for avbestilling av hele eller deler av avtalen er 1 måned før første leiedato. Ved bestilling mindre enn 30 dager før leieforholdet starter, gis (dersom ikke annet er avtalt) ingen avbestillingsmulighet etter avtaleinngåelse. Ubenyttet eller ikke avbestilt leietid refunderes ikke.

b. Overtredelser av sikkerhets- og ordensreglene i dette reglement vil etter en skriftlig advarsel medføre oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning. Ved særlig grove overtredelser vil leieavtalen kunne sies opp uten forutgående advarsel.

§ 10. Leiepriser

Leiepriser finner du på siden med beskrivelse av anlegget.

NIH forbeholder seg rett til å øke leiesatsene i takt med økte driftsutgifter. Melding om slik øking skal gis minst tre måneder på forhånd.

§ 11. Refusjon av leie – Økonomisk ansvar

a. Leie refunderes ikke ved forringet treningsmulighet som skyldes force majeur.

b. NIH står ikke økonomisk ansvarlig for andre kostnader som leietaker måtte ha på grunn av forringet treningsmulighet, eller dersom leietaker av andre grunner ikke har kunnet benytte leide lokaler eller anlegg som forutsatt.

§ 12. Betalingsfrister

Betalingsfrist er angitt i tilsendt etterskuddsvis månedlig faktura. Ved manglende eller for sen innbetaling vil NIHs purre- og inkassorutiner iht. økonomireglementet bli fulgt.

Kapittel III. Ansvars- og sikkerhetsforhold

§ 13. Ansvarsforhold

a. Norges idrettshøgskole er ikke økonomisk ansvarlig for ulykker eller skader på personer, med mindre skadeårsaken utvilsomt skyldes feil eller mangler på lokaler, anlegg eller utstyr.

b. Bruker er ansvarlig for at aktivitetene skjer på en trygg og sikker måte, og for oppsyn med disse aktivitetene. Norges idrettshøgskole vil derfor ikke kunne holdes ansvarlig for skader eller ulykker som skjer med bakgrunn i feil ved utførelse, manglende opplæring, kontroll og/eller oppsyn med aktivitetene.

b. Norges idrettshøgskole er ikke økonomisk ansvarlig for tyveri eller skader på utstyr, personlige effekter og verdisaker som leietaker medbringer.

c. Eventuelt gjenfunnet utstyr vil bli oppbevart ved høgskolen i 4 – fire – uker og deretter kastet dersom ikke noen har gjort krav på dette.

§ 14. Sikkerhetsregler

a. All undervisnings-, trenings- og utleievirksomhet skal foregå i organiserte grupper på minst to personer med en ansvarlig leder (lærer, instruktør, trener og lignende) som har tilfredsstillende kvalifikasjoner i Hjerte- og Lunge-Redning (HLR) og førstehjelp.

b. Ansvarlig leder skal være minimum 18 år, være på plass i god tid før gruppen begynner, ha full kontroll med aktiviteten og påse at sikkerhetsreglene følges av gruppen. Denne skal også påse at leid lokale eller anlegg forlates i forskriftsmessig stand og at lånt materiell er satt på plass.

c. Leietakere skal alltid ha til stede en ansvarlig person med kompetanse innen HLR og førstehjelp, og har ansvar for å medbringe nødvendig førstehjelpsutstyr. Ansvarlig leder har ansvar for å orientere gruppens medlemmer om nærmeste varslingsmulighet, og kunne fremgangsmåten for nødhjelp og varsling.

d. Ansvarlig leder plikter å kontrollere at utstyr og materiell som skal brukes er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Vedkommende har videre ansvar for å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsbestemmelser som regulerer den aktivitet som utøves, og påse at aktiviteten utøves i tråd med disse bestemmelsene og på en slik måte at risiko for skader og ulykker minimaliseres.

e. Det er i tillegg til disse retningslinjer laget egne sikkerhetsregler for svømme-anlegget, NIH Turnsal og NIH Treningssenter som brukerne av disse anleggene plikter å følge.

Kapittel IV. Bruks- og ordensregler

§ 15. Bruksrett

Enhver som benytter NIHs idrettsanlegg og lokaler må enten være student, ansatt eller pensjonist ved høgskolen eller ha gyldig reservasjon for leie av anlegget. Alle brukere er forpliktet til å overholde gjeldende sikkerhets- og ordensregler.

§ 16. Overholdelse av leietid

a. De tildelte tider for bruk av idrettsanlegg og lokaler må nøye overholdes. Faglærer eller ansvarlig leder er ansvarlig for at så skjer. Det gjøres oppmerksom på at leietakere må være ute av garderober senest 20 minutter etter leietidens utløp.

b. Bruk av anlegg og lokaler utover avtalt tid vil medføre etterfakturering av leie.

§ 17. Rydding – Skader på utstyr

a. Alle brukere har ansvar for at idrettsanlegg og lokaler forlates i ryddig stand og at utstyr er satt på plass.

b. Skader på høgskolens anlegg og materiell vil medføre erstatningsansvar for de respektive brukere.

c. Leietakere som ikke rydder lokalene etter bruk vil kunne etterfaktureres for merarbeid i forbindelse med ryddingen.

d. Skader på utstyr meldes umiddelbart til Servicetorget.

§ 18. Bruk av alkohol - Røyking

a. Det er ikke tillatt å nyte alkohol på NIHs område med mindre det er gitt særskilt tillatelse til dette. Studentsamskipnaden (SiO) har serveringsrettighetene på NIH.

b. Røyking er ikke tillatt innendørs, ved inngangsdører eller på de utendørs idrettsanleggene.

Kapittel V. Kontroll – Bortvisning

§ 19. Kontroll - Bortvisning

a. Høgskolens ansatte påser at gjeldende bruks- og ordensregler blir overholdt.

b. Brukere som overtrer gjeldende bruks- og ordensregler, viser usømmelig adferd eller på annen måte er til sjenanse for høgskolens personell eller andre brukere, kan vises bort fra høgskolen. Høgskolens ledelse avgjør for hvilket tidsrom bortvisning i tilfelle skal gjøres gjeldende. Skjer overtredelser av gjeldende ordensregler under utøvelse av høgskolens undervisningsvirksomhet, skal eventuell bortvisning skje i samråd med faglærer.

c. Brukere uten gyldig adgang til høgskolens anlegg eller lokaler kan umiddelbart vises bort.