Masteroppgaven

Ordinær innlevering av masteroppgaven er 1. juni, med mulighet for innlevering 30. juni. Oppmelding gjøres senest innen 2. mai.

Veiledningsavtale/fremdriftsplan

Det skal inngås en avtale mellom student og veileder. 
Fremdriftsplan skal leveres fagseksjonen tidlig i 4. semester. 
Veiledningsavtale
Fremdriftsplan

Oppmelding

Masterstudenter må selv melde seg opp for innlevering av masteroppgaven, senest én måned innen innleveringsdato. Oppmelding skal skje på eget skjema, og sendes på mail til
Tonje Larsson


Sensorveiledning

Les her om formelle retningslinjer for masteroppgaven, gjennomføring av det muntlige forsvaret av masteroppgaven, vurderingskriterier, karaktersetting og begrunnelse.
Sensorveiledning for masteroppgaven på NIH

Innlevering

Innleveringsdato er 1. juni i vårsemesteret og 30. oktober i høstsemesteret(nærmeste virkedag) Unntak fra innleveringsdatoene må det søkes om. Søknad sendes til studieavdelingen
v/Tonje Larsson.

 • Maler for masteroppgaven:
 • Det er viktig at studenten sjekker pdf-fila etter at den er konvertert. Studentene kan ikke forvente å få gjennomgang av oppgavefilen før trykking. 
 • Studenten har ansvaret for at oppgaven leveres i et pdf-format som er egnet for trykking. Servicetorget kan kontaktes ved behov for informasjon om konvertering: servicetorget@nih.no / 23 26 20 46.

 • Studentene skal levere masteroppgaven elektronisk i WiseFLOW innen fristen. Kontakt ses@nih.no ved spørsmål om innlevering.

 • Masteroppgaven vil bli sendt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund, som søker etter samsvar med tekster på internett og i NIHs database for tidligere eksamensbesvarelser/oppgaveinnleveringer.

Klausulering

Masteroppgavene kan av ulike grunner ønskes unntatt offentligheten i en periode. Student og veileder fyller ut skjema i forbindelse med innlevering av oppgaven. Se skjemaer under:

Skjemaet skal leveres til Biblioteket v/Elin Hecker.

Trykking

 • Servicetorget sørger for at oppgavene trykkes. Studentene får gratis trykking av ett eksemplar. Oppgaven hentes i servicetorget.
 • Dersom du ønsker trykking av eksemplarer ut over dette må dette bestilles på eget skjema som du laster opp her.

Elektronisk arkiv

Masteroppgaven din er kun tilgjengelig elektronisk i arkivet Brage (http://brage.bibsys.no/nih), og ikke i papir i biblioteket. Masteroppgaven din blir lettere tilgjengelig elektronisk enn i papir:

 • Oppgaven i Brage er markedsføring av din kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere - benytt den!
 • Masteroppgaver er en viktig del av norsk grunnforskning.
 • Forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt kan dra nytte av din oppgave.
 • Kunnskap må formidles for å komme til nytte.
 • Oppgaven oppbevares i Brage og vil alltid være tilgjengelig for deg og andre via en permanent nettadresse.
 • Brage blir indeksert av Google, Google Scholar og andre søketjenester.
 • Leser du andres oppgaver mens du skriver din egen? Andre vil gjerne lese din!

Du beholder selvfølgelig opphavsretten til masteroppgaven.
Klausulerte oppgaver vil ikke være mulige å lese før klausuleringen oppheves.

Endre feil i masteroppgaven når den allerede er trykket

Noen ganger oppdager man feil i masteroppgaven sin som en ønsker å endre - etter innlevering. Da lager du et errata-dokument som legges inn i Brage. Dokumentet skal inneholde henvisning til sidetall og hva som er feil. Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp til dette. Errata-dokumentet skal sendes til brage@nih.no (biblioteket).

Kontakt

Tonje Larsson

Tonje Larsson

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 17