Veileder

Alle kandidater skal ha individuell veiledning. Veileder oppnevnes av KFU. Hovedveileder skal ha minimum 60% veiledningsansvar.

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Veileder eller veiledere skal sammen med instituttet sikre at ph.d.‐kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

Innholdsfortegnelse:

Veileders ansvar

Oppnevning av veileder

Krav til veileder - kompetanse på fagfeltet

Krav til veileder - kurs i forskningsveiledning

Instituttleder som veileder

Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner ved NIH

Veileders ansvar 

  • Ved oppstart, i samarbeid med kandidaten, legge en fremdrifts- og milepælplan for gjennomføring av dr.gradsløpet på normert tid
  • Holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere denne mot fremdrifts- og milepælplanen.
  • Årlig rapportere om kandidatens fremdrift på eget skjema ihht. gjeldende retningslinjer.
  • Påse at midtveisevaluering av kandidatens ph.d.-prosjekt gjennomføres ihht. gjeldende retningslinjer
  • Følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
  • Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v., og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc.
  • Gi veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.
  • Hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer
  • Gi veiledning i faglig formidling
  • Gjøre KFU oppmerksom på at innlevering er nært forestående

Oppnevning av veiledere

Komite for forskerutdanning (KFU) oppnevner veiledere etter forslag fra leder for instituttet kandidaten skal tilknyttes.

Ph.d.‐kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidatens utdanningsløp og skal sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning innenfor sitt spesialfelt og komplimenterer hovedveileders kompetanse og som slik sett deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.

Ved forslag til hoved- og medveileder skal fordelingen mellom dem fremgå. En hovedveileder skal ha minimum 60% veiledning. Arbeidsfordeling mellom hovedveileder og medveileder skal nedfelles i doktorgradsavtalen.

Hovedveileder bør senest oppnevnes ved opptak. Dersom KFU oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra NIH.

Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel «Om ugildhet» (§ 6‐10) gjelder for veilederne.

Krav til veileder – kompetanse på fagfeltet

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere.  For å være hovedveileder kreves det normalt tidligere erfaring som medveileder av ph.d kandidat.

Et minimumskrav for hovedveileder er doktorgrad og førsteamanuensis kompetanse. Vedkommende må etter doktorgrad ha vist selvstendig egenproduksjon av vitenskapelig arbeider i publiseringskanaler som er godkjent av Kunnskapsdepartementet til dette formål. Med vitenskapelig produksjon etter avlagt doktorgrad menes at den i omfang skal tilsvare minimum 4 tidsskriftsartikler hvorav en artikkel kan erstattes av to kapitler i bøker, i full lengde eller minimum en bok. Med selvstendig egenproduksjon menes at man har hatt hovedansvar for minimum et forskningsarbeid/forskningsprosjekt. Hovedansvaret for arbeidet signaliseres ved at man er eneforfatter eventuelt førsteforfatter eller sisteforfatter på minst 2 arbeider i disipliner der dette signaliserer hovedansvar for arbeidet.

Kravet om at man må være aktiv forsker operasjonaliseres til at noen av arbeidene må være blitt til de siste 5 årene.

Ved oppnevning av medveileder bør man ta hensyn til veilederteamets samlede kompetanse. Kravet til medveileder behøver ikke være likt som for hovedveileder.

Krav til veileder - bestått kurs i forskningsveiledning

For å kunne oppnevnes som hoved- eller medveileder må man kunne dokumentere bestått kurs i forskningsveiledning. Kravet gjelder fra 1. januar 2020 for alle hoved- og medveiledere.

Veiledere med lang praksis for ph.d.-kandidater kan unntas fra dette kravet. Slikt unntak vil også kunne gjelde ved bruk av medveiledere ansatt ved andre institusjoner enn NIH som skal bidra på et spesialfelt innenfor kandidatens fagfelt i ph.d.-arbeidet

Instituttleder som veileder

Instituttleder kan ikke ha personalansvar for og samtidig være veileder for en ph.d.-kandidat. Instituttleder må i slike tilfeller frasi seg personalansvaret for kandidaten og overføre dette til en annen instituttleder.

Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner ved NIH

Arbeids- og læringsmiljøet ved NIH skal være trygt og inkluderende. Trakassering, rasisme og diskriminering skal ikke forekomme. NIHs retningslinjer mot seksuell trakassering, gjelder for alle veiledere og ph.d.-kandidater i alle faglige og sosiale situasjoner

KFU godkjente januar 2021 etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner ved NIH (pdf)