Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide som trener, spillerutvikler eller idrettspsykologisk rådgiver (IPR) og som vil lære å trene, veilede og lede fysisk aktivitet og treninger for utøvere på ulike ferdighets-, funksjons-, og aldersnivå.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Trenerrollen og idrettspsykologi

Studiepoeng

180

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Søk bachelor (3-årig løp)
Søk bachelor (2. & 3. år)

Innhold

En helhetlig forståelse av læring og utvikling er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i en idrettsklubb, i skole eller forbund, som idrettspsykologisk rådgiver eller med annet idrettsfaglig arbeid i idrettens organisasjoner. Kunnskap om hvordan gode relasjoner skapes og hvordan ferdigheter utvikles er viktig i alle disse rollene.

Bachelorprogrammet gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning kan brukes for å systematisk påvirke for å bedre deltagelse, utvikling og prestasjon i idrett, alt innenfor et bærekraftig perspektiv. Flere av emnene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende emnene er programspesifikke. Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; trenerrollen eller idrettspsykologi. Studenter som velger trenerrollen vil også velge idretten de ønsker å knyttet sin praksis til. Studenter på begge retningene oppfordres til å ha trenerpraksis både før og underveis i studiet.

Studieretning Trenerrollen

På retning trenerrollen vektlegges en inngående forståelse av ferdighetsutvikling og utvikling av praksiskompetanse som trener knyttet til egen idrett. Studiet har et sterkt fokus på å integrere teori og praksis herunder en helhetlig forståelse for faktorer som påvirker deltagelse, læring og utvikling fra barn til voksen, praktisk-pedagogisk kompetanse og studentene øves i å utvikle et kritisk perspektiv på idrett og trenerrollen. Studiet skal gi studenten kompetansen til å lede og håndtere det daglige arbeidet med trening og konkurranse for lag og utøvere på ulike ferdighetsnivåer.

Studieretning Idrettspsykologi

Idrettspsykologiske rådgivere (IPR) jobber både med trenere og utøvere og det er derfor viktig å få god forståelse for både trenerrollen og for konteksten utøveren befinner seg i. Aktivitetsemnene, dvs., de ulike idrettene, har en viktig plass på linje med kunnskap om ledelse og idrettspsykologiske prosesser inkludert formidling av disse. Studenter som velger retning idrettspsykologi oppfordres også til å ha ulike former for praksis (gjerne trenerpraksis) ved siden av studiene.

I programmet lærer du blant annet om:

 • idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • barn og unges vekst, modning og utvikling og viktige kjønnsforskjeller
 • treningsprosesser og ferdighetsutvikling i idrett
 • sosiokulturelle perspektiver og problemstillinger knyttet til trenerrollen og coaching
 • idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi
 • individuelle og relasjonelle forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett
 • relevante teknologiske verktøy og veiledningsmetoder
 • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

 

Arbeidsformer og organisering

1. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

TI100

Idrettspsykologi

10 sp

Høst

IDR107

Idrett og samfunn

10 sp

Høst

IDR111

Ballspill 1

5 sp

Høst

IDR113

Individuelle idretter 1

5 sp

Høst

IDR109

Treningslære

10 sp

Vår

IDR112

Ballspill 2

5 sp

Vår

IDR114

Individuelle idretter 2

5 sp

Vår

THP100

Humanfysiologi

10 sp

Vår

 

2. studieår høst, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

TI200

Sports Coaching 1: Coaching children and youth

10 ECTS

Fall

TI203

Idrettspraksis for ban og ungdom

10 sp

Høst

MET200

Forskningsmetode

10 sp

Høst

 

2. studieår vår, anbefalte valgbare emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

TI204

Fotballpsykologi

10 sp

Vår

SPM102

Idrettens lederskap

10 sp

Høst/vår

THP102

Idrettsernæring

10 sp

Vår

THP202

Treningsfysiologi

10 sp

Vår

IIS361

Utvidet praksis

30 sp

Vår

 

Trenerrollen: 3. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

TI300

Sports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse

10 sp

Høst

TI308

Ferdighetsutvikling og motorisk læring

10 sp

Høst

TI302

Yrkespraksis

10 sp

Vår

TI304

Performance Management

10 ECTS

Spring

IIS365

Bacheloroppgave

10 sp

Vår

 

Idrettspsykologi: 3. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

TI300

Sports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse

10 sp

Høst

TI303

Idrettspsykologi 2

5 sp

Høst

TI307

Gruppepsykologi

5 sp

Høst

TI304

Performance Management

10 ECTS

Spring

TI305

Idrettspsykologi 3: Anvendt idrettspsykologi

10 sp

Vår

IIS365

Bacheloroppgave

10 sp

Vår

 

3. studieår begge retninger, valgbart obligatorisk emne
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
TI309 Prestasjonsanalyse i idrett 10sp Høst
THP311 Idrettsmedisin 10sp Høst

Undervisningen gjennomføres i form av forberedelse til og deltakelse i forelesninger, seminarer, kollokvier og gruppearbeid, samt selvstendige studier. I tillegg vil du som student arbeide med problembaserte prosjekter koblet til din egen idrett og praksis.
Det vil bli gjennomført seminarer og kollokvier med forelesere og studenter. Studentene vil også arbeide med ulike oppgaver og prosjekter på egen hånd og i grupper. Det vil i tillegg bli gitt opplæring i bruk av ulike teknologiske verktøy ballspill-laboratoriet og introduksjon til mulige arbeidsmåter i idrettspsykologi-laboratoriet.

Praksis

Gjennom studiet vil mange av studentoppgavene være tett knyttet til trener eller veilederpraksis i egen idrett. I fotball gjennomføres deler av fordypningspraksisen på NIH. I andre idretter kan inntil en tredjedel arbeid med praksis gjennomføres på NIH og/eller i samarbeid med særforbund. Fordypningspraksis knyttet til egen idrett er en del av både andre og tredje året. Det må påregnes praksis på ettermiddager/kvelder og helger.  Studieretning trenerrollen gir Trener 2 eller eller med fordypning fotball: UEFA B-lisens + UEFA B Youth lisens, forutsatt karakteren C eller bedre i utvalgte emner.

Studenter som velger idrettspsykologi vil også ha praksis relatert til idrett. Samtidig vil de gjennomføre presentasjoner for grupper, samt "en til en" veiledning.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling

Programmet legger til rette for utveksling i fjerde semester hos en av våre partnerinstitusjon i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Videre studier

Bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet utdanner til relevante trener-, leder og veiledningsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Utdanningen tilfredsstiller videre særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • Trener på alle alders- og prestasjonsnivå, også landslag
 • Sportssjef for idrettsprogrammer ved skoler iidrettsklubber eller særforbund
 • Koordinator og veileder i Norges Idrettsforbund og særforbund
 • Trenerutvikler i klubb eller forbund
 • Aktivitetsansvarlig og trener/veileder i offentlig sektor
 • Idrettspsykologisk veiledningsvirksomhet – idrettspsyklogisk rådgiver

Se ulike jobbmuligheter her ->

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning