Bachelor i friluftslivsfag

Studiet bidrar til at du kan gjøre din lidenskap for friluftsliv til et fremtidig levebrød! Sentralt i utdanningen står tematikk som omhandler hvordan du kan tilrettelegge for at andre kan få gode natur- og mestringsopplevelser i ulike naturmiljø til ulike årstider.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Friluftslivsfag

Studiepoeng

180

Studieplasser

40

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søk bachelor (3-årig løp)
Søk bachelor (2. & 3. år)

Innhold

Som student ved bachelorprogrammet i friluftslivsfag får du en bred og variert utdanning rettet mot hvordan du kan jobbe med mennesker i natur. Sentralt i utdanningen står tematikk som omhandler hvordan vi kan tilrettelegge for at andre kan få gode natur- og mestringsopplevelser i ulike naturmiljø til ulike årstider. Utdanningen gir mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter nødvendig for å lede forskjellige friluftslivsaktiviteter, samt faglige tyngde til å lede læringsprosesser.

Bachelorprogrammet er bygget opp med tanke på progresjon og gradvis økt faglig kompleksitet. Under første studieår fokuseres det på utvikling av grunnleggende friluftslivsferdigheter, med hovedvekt på bruk av nærområdene. Gjennom andre og tredje studieår blir studentene eksponert for lengre og mer krevende turer, samtidig som det faglige fokuset i større grad rettes mot hvordan en kan tilrettelegge for andres læring og opplevelser i natur. Gjennom studieløpet vil du få grunnleggende kompetanse innen et bredt spekter av faglige tilnærminger.

Du kan velge å fordype deg i et av tre ulike fagområder:

 • Naturguiding og naturbasert reiseliv. Naturbasert reiseliv er en av de hurtigst voksende næringer i Norge, og bransje har behov for folk med faglig kompetanse.
 • Friluftsliv og læring i natur. Fordypningen er egnet for alle som ønsker å jobbe med å tilrettelegge gode undervisningssituasjoner i natur, om det skulle være med barn, unge eller voksne.
 • Friluftsliv og helse. Det finnes mange spennende jobbmuligheter i krysningspunktet helse og friluftsliv, både knyttet til forebygging, psykisk helsearbeid og rehabilitering.

På studiet lærer du blant annet om:

 • hvordan du kan lede og legge til rette for grupper og enkeltpersoners læring og opplevelser i natur.
 • hvordan du kan ivareta egen og andres sikkerhet, i ulike friluftslivsaktiviteter, naturmiljø og årstider.
 • ulike naturmiljøers egenart, og hvordan slik kunnskap kan anvendes i friluftslivsfaglig arbeid.
 • sosiologiske, kulturelle, juridiske og historiske perspektiver på friluftsliv som fenomen, fag og arbeid/yrke.

Arbeidsformer og organisering

Studentene må være forberedt på en arbeidssituasjon der mye av undervisningen foregår utendørs, over flere dager og med døgnkontinuerlig virksomhet. Dette kan foregå under til dels krevende forhold. Det må påregnes at enkelte kvelder og helger vil benyttes til undervisning/turaktivitet. Det forventes at studentene stiller med hensiktsmessig bekledning og utstyr til ulike friluftslivsaktivitet, utover det fellesutstyret NIH tilbyr.

Utdanningsprogrammet anvender et bredt utvalg av pedagogiske arbeidsformer. Forelesninger, praksisperioder, studentaktive arbeidsformer, problembaserte arbeidsformer, seminarer, veiledning, lesing av litteratur, prosjektarbeider, turer og skriftlige individuelle arbeider inngår i studiet.

1. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

IDR107

Idrett og samfunn

10 sp

Høst

IDR111

Ballspill 1

5 sp

Høst

IDR113

Individuelle idretter 1

5 sp

Høst

FRI100

Nærfriluftsliv

10 sp

Høst og vår

FRI101

Pedagogikk og didaktikk i friluftsliv

10 sp

Høst og vår

IDR109

Treningslære

10 sp

Vår

IDR112

Ballspill 2

5 sp

Vår

IDR114

Individuelle idretter 2

5 sp

Vår

 

2. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

MET200

Forskningsmetode

10 sp

Høst

FRI200

Profesjonell utvikling

10 sp

Høst og vår

FRI201

Naturguiding og naturbasert reiseliv

10 sp

Høst og vår

FRI202

Friluftsliv og helse

10 sp

Høst og vår

FRI203

Lek og læring i friluftsliv

10 sp

Høst og vår

FRI204

Friluftsliv, kultur, samfunn

10 sp

Vår

 

3. studieår høst, anbefalte valgbare emner (kan byttes med andre emner, samt utveksling)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

FRI300

Harvest, craft and outdoor cooking

10 ECTS

Fall

FRI301

Friluftsliv, learning and skill development

10 ECTS

Fall

FRI302

Nature philosophy and slow friluftsliv

10 ECTS

Fall

 

3. studieår vår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

FRI303

Friluftsliv, innovasjon og entreprenørskap

10 sp

Vår

FRI304

Arbeidspraksis

10 sp

Vår

FRI305

Bacheloroppgave

10 sp

Vår

 

Praksis

Studiet vektlegger både undervisningspraksis og arbeidspraksis som del av utdanningsløpet. I siste semester gis studentene anledning til en lengre praksisperiode/internship i en bedrift, institusjon eller organisasjon. Denne praksisen knyttes til det arbeidsfeltet som studenten  ønsker å fordype seg innen, enten det er skolevesenet, rehabilitering, naturbasert reiseliv eller andre friluftslivsfaglige arbeidsfelt som kan være aktuelle.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling

Studieprogrammet er tilrettelagt for internasjonal studentutveksling 5. semester. Ved Norges idrettshøgskole er det etablert partneravtaler med universiteter i flere land

Videre studier

Bachelorgrad i friluftslivsfag kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på praktisk- pedagogisk utdanning (PPU - påbygningsstudium) som gir formell undervisningskompetanse i skoleverket.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse har økende relevans innenfor stadig flere sektorer i samfunnet. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • Lærer med kompetanse i friluftsliv kan arbeide i skoleverket (barnehage, grunnskolen, videregående skole, folkehøgskole, leirskole etc.)
 • Natur- og kulturveileder i kommuner og fylkeskommuner
 • Naturguide, turleder, veileder innen naturbasert reiseliv/organisert turaktivitet i regi av frivillige organisasjoner
 • Arbeid innenfor offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner
 • Kursleder/ aktivitetsleder/ veileder i event-bransjen og innenfor kursvirksomhet
 • Aktivitetsleder/ friluftslivspedagog/ veileder/rådgiver innen helsesektoren

 

Se ulike jobbmuligheter her ->

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning