Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022: Hvordan får vi flere kompetente trenere?

Årets konferanse setter søkelys på et dagsaktuelt spenningsforhold i norsk idrett: Hvordan kan vi klare å levere kompetanse og kvalitet til våre medlemmer uten at det blir for dyrt? Konferansen retter seg mot premissleverandører og beslutningstagere i klubb, skole og forbund, trenerutdannere og veiledere, og trenere i barne- og ungdomsidretten.

Informasjon

Dato

30. september - 1. oktober

Påmelding

26. september 2022

Sted

Auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Kursavgift

800,- begge dager, 400,- per dag. Streaming 300,- per dag. Studenter gratis

Om

Norges idrettshøgskole og Norges Idrettsforbund har gleden av å invitere til Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022. Den norske idrettsmodellen er i verdensklasse på mange områder, samtidig som det stadig pekes på flere barrierer for deltagelse, utvikling og prestasjon. Felles for alle er at kompetente trenere ofte blir pekt på som en viktig del av løsningen. Den kompetente treneren skaper gode og inkluderende miljøer hvor barn og unge trives, opplever mestring og glede, og utvikler idrettsferdigheter og motivasjon til livslang idrettsdeltagelse. Den kompetente treneren bidrar til å redusere frafall, mobbing og rasisme, spiseforstyrrelser, og trakassering og overgrep. Den kompetente treneren kan å utnytte en treningsflate og håndtere flere ulike utøvere i sin treningsgruppe, vet hvilket konkurransetilbud som er nødvendig og unngår unødvendige kostnadsdrivere.

Men hvordan skal vi få flere kompetente trenere? Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene? Kan bruk av kompetente fagansatte i samarbeid med frivillige være en modell? Denne modellen brukes i andre deler av kultursektoren (og i mange tilfeller i driften av større idrettslag). Men hvem skal finansiere modellen?

Årets konferanse setter søkelys på et dagsaktuelt spenningsforhold i norsk idrett: Hvordan kan vi klare å levere kompetanse og kvalitet til våre medlemmer uten at det blir for dyrt?  Konferansen retter seg mot premissleverandører og beslutningstagere i klubb, skole og forbund, trenerutdannere og veiledere, og trenere i barne- og ungdomsidretten.

Program

Program (pdf)

Fredag 30. september

Sted: Auditorium Innsikt

09:30-10:15
Registrering, kaffe, te og scones
10:15-10:45
Barn trenger proffe trenere! Innledning med Solfrid Bratland-Sanda og Jo Grønlund (USN)
11:00-12:00
Paneldebatt: Hvordan får vi flere kompetente trenere? Ledes av Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i NIF

Deltakere:
Solfrid Bratland-Sanda (USN)
Else Marte Sørlie (NIF)
Tone Dagsholm (Oslo idrettskrets)
Kathrine Godager (Oslo og Akershus Bandyregion)
Mads Andreassen (Norges håndballforbund, Region Øst)

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:45
Stang ut! Hvorfor slutter flere jenter med idrett i tenårene og hva skal vi gjøre med det? Marlene Persson (OsloMet)
14:00-14:45
Treningsbelastning og stress hos elever med idrett på timeplanen: Hvordan håndtere belastning? Cathrine Nyhus Hagum (UiS)
15:00-16:00
Vekst, modning, trening og prestasjon i puberteten, Live Steinnes Luteberget (NIH)

Lørdag 1. oktober

Sted: Auditorium Innsikt

09:30-10:15
Registrering, kaffe, te og scones
10:15-11:00
Talentidentifikasjon - til hverdag og test, Niels Nygaard Rossing (Aalborg Universitet)                                  
11:15-12:00
Hvordan fremme kreativitet i trening og hvorfor er det vigtigt?Ludvig Johan Torp Rasmussen (Aalborg universitet)
12:15-13:00
Seleksjon i barne- og ungdomsidrett, Christian Medoom Wrang (Aalborg Universitet)

13:00-14:00 Lunsj

14:00-14:45
Sosial inkludering og ekskludering i ungdomsidretten: Implikasjoner for klubb og forbund, Lars Erik Espedalen (NIH)         
15:00-15:45
Teknologi og trenerrollen, Anne Tjønndal (Nord Universitet)

Praktisk informasjon

Konferansen avholdes i Auditorium Innsikt ved NIH.

Hvis du har meldt deg på streaming, vil du motta en Zoom-lenke fra Lotte Stang Aune i forkant av konferansen. 

Last ned Zoom https://zoom.us/download  og lag bruker i forkant.

Foredragsholdere

Anne Tjønndal

Anne er førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Anne er spesielt interessert kritiske og kulturelle perspektiver på idrettsutøveres læring, trenerrollen, digitalisering, sosial ulikhet og kjønnsperspektiver på idrett. Anne har bakgrunn fra boksing og er medlem at Akademiet for yngre forskere.

Teknologi og trenerrollen
Teknologi er en forutsetning for nye rekorder, forbedring av idrettsprestasjoner og bidrar til å forebygge og forhindre skader. Dette betyr at det å ha tilgang til og kunnskap om nyskapende idrettsteknologi blir en stadig viktigere del av trenerrollen. Dette foredraget vil handle om hvordan teknologi påvirker trenerrollen i barne- og ungdomsidretten. Innlegget tar utgangspunkt i Tjønndals nye bok Idrettsteknologi, som utgis med Fagbokforlaget i 2023

Cathrine Nyhus Hagum

Cathrine er stipendiat ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på treningsbelastning, totalbelastning, fysisk og mental helse og uhelse i idrett.

Treningsbelastning og stress hos elever med idrett på timeplanen
Overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole kan være utfordrende for toppidrettselever med hensyn til en økning i treningsbelastning og stress. Den totale belastningen kan bli for stor, som kan øke risikoen for sykdom og skade, symptomer på utmattelse, samt redusert glede og motivasjon for idretten. Hvordan kan klubb, skole og forbund håndtere belastning på best mulig måte?

Christian Medoom Wrang

Christian er PhD-kandidat ved institutt for medisin og sunnhetsteknologi ved Aalborg Universitet og forsker på talentutvikling, barne- og ungdomsidrett og identitetsutvikling. Christian har bakgrunn som håndballtrener.

Selektion i børne- og ungdomsidræt
En stigende professionalisering af ungdomsidrætten har ledt til tidlig og systematiseret selektion blandt unge udøvere. Sådanne selektioner skaber nye grupperinger blandt børn, og kategoriserer selvsamme børn efter eksempelvis præstation eller talent. Feltstudier viser, at børnene navigere efter de kategorier som institutioner sætter i spil, og bruger disse til at identificere sig selv og hinanden som A-, B-, og C-holds spiller eller talentfuld.

Jo Grønlund

Jo er Instituttnestleder ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han var, sammen med kollega Solfrid Bratland-Sanda, våren 2022 aktuell med kronikken ‘Barn trenger proffe trenere’ i Dagsavisen, hvor de argumenter for at økte krav og forventninger dytter frivilligheten over smertegrensen.

Barn trenger profesjonelle trenere! Solfrid Bratland- Sanda og Jo Grønlund
Kanskje det er enda viktigere for barn enn for de profesjonelle utøverne, men ikke primært av de årsakene du tror. Norsk idretts ryggrad er frivilligheten, men uten spesialiserte trenere er det bare et tidsspørsmål før denne ryggraden knekker. I denne innledningen vil vi tematisere viktigheten av utdannede trenere for å støtte frivillige i idretten, for å møte idrettens målsetning om «idrett for alle», og for å sikre barnevernsreformens målsetning om tryggere oppvekst. Vi vil også skissere et forslag til hvordan dette kan løses, helt uten at det er frivillige, foreldre og utøvere som blir sittende med jobben og kostanden.

Lars Erik Espedalen

Lars er stipendiat Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap i idrettsosiologi. Hanforsker på sosial ulikhet, idrett og ungdomstid, og årsaker til frafall i idrett.

Sosial inkludering og ekskludering i ungdomsidretten: Implikasjoner for klubb og forbund
Både ungdomstida, idrettsungdommen og ungdomsidretten har endret seg de siste tiårene. I samme periode opplever Norge økende sosial ulikhet og økt innvandring. Med noen sentrale samfunnsendringer både i og utenfor idretten som bakteppe vil jeg se nærmere på hvordan dagens idrettsungdom og deres foreldre opplever idretten som del av en tidvis travel hverdag. Hvilke utfordringer og muligheter ser de ved å være en del av idrettsfelleskapet og hvordan kan vi bruke deres erfaringer til å skape en idrett med mindre sosial ulikhet i inkluderingsopplevelser og deltakelse?

Live Steinnes Luteberget

Live er førsteamanuensis ved Institutt for fysisk prestasjonsevne ved NIH og forsker innenfor lagidretter med fokus på treningsbelastning, prestasjon og fysisk utvikling blant unge utøvere.

Vekst, modning, trening og prestasjon i puberteten
Hva og hvor mye man trener vil ha betydning for vår utvikling i fysiske ferdigheter. Men gjelder dette også for ungdommer som går gjennom store kroppslige forandringer? I dette foredraget vil vi se litt nærmere på utvikling av fysiske ferdigheter i ungdomsårene, og hvilke implikasjoner dette kan ha for treningsarbeidet, talentutvikling og talentidentifisering.

Ludvig Johan Torp Rasmussen

Ludvig er assisterende professor ved institutt for medisin og sunnhetsteknologi ved Aalborg Universitet og har forsket på utvikling av kreativitet i idrett. Han jobber med kvalitative metoder og anvendelsesorienterede perspektiver og vil våren 2023 utgi en forskningsbasert bok om kreativitet i fotball, som introduserer nye prinsipper for design av kreativitetsfremmende treningsøvelser og utvikling av kreative miljøer.

Hvordan fremme kreativitet i trening og hvorfor er det vigtigt?
Mange forskere og praktikere forbinder kreativitet med evnen til at foretage overraskende og fleksible beslutninger på banen. Dette gælder særligt indenfor boldspil såsom fodbold. Dette præstationsorienterede perspektiv kan dog medføre en række misforståelser i forhold til 1) hvilke udøvere der anskues som kreative (”kun de bedste”), 2) hvorfor kreativitet er vigtigt (”for at vinde”), og 3) hvordan kreativiteten fremmes (”via udvikling af fodboldspecifikke kompetencer”). I dette oplæg præsenteres en ny tilgang til etablering af kreative miljøer og udvikling af kreative kompetencer ved hjælp en række særlige træningsmetoder. Fra dette udviklingsorienterede perspektiv er kreativitet vigtigt for alle idrætsudøveres personlige udvikling, fortsatte idrætsdeltagelse og langsigtede præstation.

Marlene Persson

Marlene er forsker forsker ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Hun har PhD i samfunnsvitenskap (2022) fra OsloMet. Persson forsker på ungdom, kjønn og fritid. Doktorgradsavhandlingen handler om hvorfor unge jenter slutter med idrett i større grad enn gutter. Hun har primært arbeidet med kvalitative metoder

Jenter er bare ikke så interessert – eller?
I dette innlegget kommer jeg å svare på hvorfor jeg tror det er sånn, med utgangspunkt i doktorgradsprosjektet mitt. Jeg kommer til å diskutere jenters deltagelsesmønstre ut fra et helhetsperspektiv, der jentenes valg forstås ut fra hva som foregår både lokalt i klubb og i toppidretten. Samtidig kommer jeg til å vise hvordan jentene gjennom sine vurderinger og beslutninger også selv er med på å forme idrettstilbudet.

Niels Nygaard Rossing

Niels er førsteamanuensis ved institutt for medisin og sunnhetsteknologi ved Aalborg Universitet og forsker på talentutvikling i idrett. Han har bakgrunn som idrettspsykolog, fotballtrener, og har arbeidet med idrettsutøvere, klubber og forbund i flere idretter, på alle nivåer.

Talentidentifikation – til hverdag og test
Indenfor de seneste år er talentidentifikation blevet et vigtigt emne blandt praktikere og forskere i børne- og ungdomsidræt. Særligt i fodbold. Der har indtil nu eksisteret en idé om, at talentidentifikation er noget, der foregår i formelle rammer med eksperter.  Det er langt fra rigtigt. Det forekommer nemlig hver dag. Åbent og skjult. På godt og ondt. Og forekommer altid i udviklingen af medmennesker. Derfor er talent-ID noget, der er lige så vigtigt for U8træneren, som U19-elitetræneren.

Solfrid Bratland-Sanda

Solfrid er professor og ansatt ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sør-ØstNorge. Hun var, sammen med kollega Jo Grønlund, våren 2022 aktuell med kronikken ‘Barn trenger proffe trenere’ i Dagsavisen, hvor de argumenter for at økte krav og forventninger dytter frivilligheten over smertegrensen.

Påmelding

Man kan delta på begge dager eller enkeltdager

Deltageravgift
Begge dager - 800 kroner
Enkeltdag - 400 kroner
Streaming - 300 kroner per dag
Studenter - gratis

Påmeldingsfristen har gått ut

Kontakt oss

Lotte Stang Aune

Lotte Stang Aune

Forsker

Telefon: +47 23 26 24 37

Christian Thue Bjørndal

Christian Thue Bjørndal

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 68