Vakttjenesten

Serviceerklæring for vakttjenesten.

1. Overordnet mål

Vakttenesta skal sørge for at høgskolens anlegg og utstyr bare blir brukt av de som har lovlig tilgang til det, og at gjeldende bruks-, sikkerhets- og ordensregler blir fulgt i tråd med reglement.

2. Produkt- / tjenestebeskrivelse

 • Vakttjeneste kveld og helg
 • Betjening av sentralbord og servicetorg
 • Utlån av nøkler og utstyr til studenter, ansatte og leietakere
 • Brannvern og forebyggende sikkerhetsarbeid (videoovervåking, alarmer)
 • Yte førstehjelp ved skader og ulykker (inkl. HLR)
 • Sikring av skolen med kontroll av adgangskontrollsystem og låsing av dører

3. Servicemål

 • Veilede og legge til rette for leietakere, studenter og ansatte
 • Yte service for NIHs brukere og følge opp leieavtaler
 • Informere om relevante tilbud og tjenester NIH gir tilbud om
 • Yte akutt teknisk hjelp ved bruk av teknisk utstyr
 • Sørge for at anlegg og lokale er ryddig og at utstyr er på plass
 • Sørge for at resepsjonsområdet er ryddig
 • Tilsyn med all ferdsel på anleggene
 • Sørge for forebyggende arbeid for å hindre uønskede situasjoner og hendelser
 • Rapportere hendelser, ulykker og avvik til administrasjonen for videre oppfølging og informasjon
 • Ved alvorlige hendelser, kunne stenge anlegg og lokale

4. Tilgjengelighet

 • For åpningstider ved NIH og leieforutsetninger vises det til www.nih.no/utleie
 • Vakttjenesten betjener NIH hverdager fra kl. 16.00-22.00 og lørdag/søndag normalt mellom kl. 09.00-18.00.

5. Forutsetninger

 • Vakttjenesten skal alltid være tilstede ved organisert bruk av NIH
 • Vakttjenesten skal kunne påpeke avvik og uønskede hendelser, samt bortvise personer som ikke har lovlig adgang til skolens område

6. Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjrøes ved å kontakte Servicetorget eller utleie@nih.no