Inneklima

Serviceerklæring for inneklima.

1. Overordnet mål

Levere inneklima i høgskolens bygninger på en energiøkonomisk måte i tråd med servicemål

2. Produkt-/tjenestebeskrivelse

Drift av varmesystem for oppvarming i fyringssesongen, kjølesystem for komfortkjøling i den varme årstid, samt drift av ventilasjonsanlegg for å oppnå generell luftkvalitet heile året.
Den enkelte leietager trenger ikke engasjere seg for å motta tjenesten utover det å opptre slik at de tekniske anlegg fungerer som forutsatt. (For eksempel ikke blokkere varmekilder med møbler eller annet inventar)
Varmeproduksjonen skal i årstid med produksjon av is på kunstfrossen bandybane skje på ein energiøkonomisk måte ved at overskuddsvarmen fra isproduksjonen primært skal benyttes som varmekilde i byggene.

3. Servicemål

Som kvalitetsmål legges til grunn Arbeidstilsynets rettledning Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen for de arealer som kan betraktes som arbeidsplasser. I idrettssammenheng nyttes andre kriterier.
Normale romtemperaturar i fyringssesongen:

 • Kontor: Normalt minimum 20 °C (mulighet for noe individuell tilpasning). Det anbefalast ikke over 22 °C.
 • Auditorium og undervisningsrom: 20 – 22 °C
 • Bibliotek, lesesal m. m: 20 – 22 °C
 • Sosiale rom: 18 - 20 °C (WC, toalettrom mm)
 • Garderober: 22 °C
 • Fellesareal: 18 °C (ganger, korridorer, trapperom osv.)
 • Idrettshaller, saler, trimrom: Minimum 16 °C
 • Svømmehall: 1 - 2 °C over bassengtemperaturen dvs. 27 – 28 °C
 • Laboratorium: Egne verdier i forhold til hvilke aktiviter de er tiltenkt.
 • Spesielle rom, datarom m.m.: I samsvar med egne anbefalinger/tekniske krav.

Normale romtemperaturer i kjølesesongen:

 • Nyere kontorareal m/kjøling under 24 °C
 • Laboratorium: Egne verdier i forhold til hvilke aktiviteter de er tiltenkt
 • Inneklimaforhold for øvrig:
 • CO2-innhld i innelufta i primære rom som er mindre enn 1000 ppm. Med primære rom menes kontor, auditorium, lesesaler o.a. beregnet for fast og regelmessig opphold av en eller flere personer.

Kvalitetskontroll:

 • Det utføres systematiske målinger av enkelte inneklimaparameter i rom som auditorium, undervisningsrom, saler, haller og lignende. I kontorer etter spesielle ønske om dette. Rapportene distribueres via hovedverneombud og HMS-leder.
 • Ved verdier som avviker fra normer gitt ovenfor skal korrigerende tiltak vurderes.

4. Tilgjengelighet

 • Generelt kontor, laboratorium - vanlig dagtid
  Andre areal - etter kjente brukstider innen skolens åpningstid.
  Vanlig dagtid: mandag – fredag, i tidsrommet kl. 07.00 – kl. 16.00
  Skolens åpningstid: måndag – fredag, i tidsrommet kl. 08.00 – kl. 22.00
  Lørdag og søndag, i tidsrommet kl. 09.00 – kl. 18.00
 • Ønskede mål utover forhold beskrevet ovenfor:
 • Bruk av rom og areal utover nevnte klokkeslett i forbindelse med arrangement og lignende må varsles på forhånd til Eiendomsavdelingen. Forespørsler om andre temperaturer enn beskerevet ovenfor vil bli vurdert og kan imøtekommes i den grad de ikke ligg utenfor grunnlaget for dimensjonering for de tekniske installasjonene.
  Forhold rundt bruk av rom og areal til andre formål enn det de er innrettet for må avklares med Eiendomsavdelingen i god tid på forhånd. Det må opplyses om dato og klokkeslett, varighet, tenkt aktivitet, antall personer og eventuelle spesielle forutsetninger.

5. Forutsetninger

 • Det settes forbehold om avvik i leveransen som følge av eksterne forhold som for eksempel brudd i ekstern strømforsyning, havari av teknisk utstyr e.l.
  I eldre bygg leveres tjenesten etter de forutsetnigner de tekniske anleggene er dimensjonert for.
  Stopp for service, ettersyn og vedlikehald planlegges utført med minst mulig konsekvenser for brukere i arealene. I de tilfeller dette må gjøres i skoleåret skal det gjøres på tidspunkt som gir minst konsekvenser for brukere, eller avtales særskilt med de partene det gjelder.

Varsling av avvik:

 • Varsel om avvik i forhold til servicemål gjøres via plania.
  Responstid innmeldte avvik: Tilbakemelding innan 24 timar.

6. Tilbakemeldinger

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukere/leietakere. Dette kan gjøres ved å kontakte Seksjon drift og vedlikehold via plania.