Reglement for bruk av turnsal

Salen er høyt spesialisert og primært beregnet på erfarne turnere. Det kreves særskilt kompetanse for å leie denne salen.

Last ned reglement for turnsalen (pdf).

 1. Det er en forutsetning at ledere for aktiviteter i salen er personer med spesiell kompetanse i apparatturn, og kompetanse på den spesielle teknikken rundt det å lande i landingsgroper som er fylt med skumplastbiter.

  Ved utlån/leie av salen skal det undertegnes en egenerklæring om at man innehar nødvendig kompetanse for sikker bruk av salen. Skjema for utfylling finnes i Servicetorget ved NIH. Du kan også laste ned skjemaet (pdf) og levere det utfylte skjemaet til Servicetorget.

 2. Salen inneholder stor trampoline og trampett. Bruk av disse krever eget sikrings- /sikkerhetskurs. Se NGTFs nettsider for oversikt i Sikringskurs trampett og Sikringskurs trampoline.

  Egen nøkkel for bruk av trampoline kan rekvireres i Servicetorget mot fremvisning av dokumentasjon på gjennomført sikringskurs. Personlig kompetanseregister finnes i www.sportsadmin.no

 3. Leder som kvitterer ut adgangskort er ansvarlig for gruppen både med hensyn til sikkerhet og hensiktsmessig bruk av salen. Se også HMS NIH Turnsal.
 4. Regelen om treningsgrupper på minst to personer understrekes som særlig viktig i denne salen. Alle som skal benytte turnsalen til egentrening må være minimum to hvorav en må vise dokumentasjon på gyldig sikringskurs for aktiviteten som skal utøves. Det er forbundet med livsfare for uerfarne å benytte apparater og landingsgroper.
 5. Det er satt en øvre grense på bruk av salen til maksimalt 30 personer. Antall personer med sikringskurs må vurderes av ansvarlig leder for gruppen.
 6. Det er svært viktig for både sikkerhet og ivaretagelse av utstyr med korrekt bruk. Herunder må spesialapparater kun brukes til aktiviteter det er ment for.
 7. Alle apparater skal være oppsatt ifølge apparatplan som vist på bilde i Turnhallen. Dersom det foretas endringer under trening/undervisning skal apparatene flyttes tilbake på anvist plass.
 8. Det er ikke tillatt å fjerne utstyr eller skumplast fra salen.
 9. Løse gjenstander, apparatdeler o.l. som måtte havne i landingsgropene må fjernes straks. Ansvarlig leder/ brukere er ansvarlig for å kontrollere landingsgropene før de tas i bruk og etter at treningsøkten er ferdig.
 10. Magnesiumsøl på gulvet må unngås, og de overbyggede magnesiumsbeholderne benyttes. Etter endt trening skal alle skumplastbiter på podiet og gulvet fjernes, samt alle matter og løse redskaper settes på plass i materialrommet.
 11. Skumplast er lett antennelig og utvikler livsfarlig branngasser med kraftig røykutvikling. Det er derfor særlig viktig å overholde røykeforbudet. Bruk av åpen ild på annen måte er følgelig også strengt forbudt.
 12. Bruker av NIHs anlegg og lokaler plikter å sette seg inn i NIHs reglement for bruk og utleie av Norges idrettshøgskole anlegg og lokaler. Les overordnet reglement.
 13. Ansvarlig leder skal være på plass i god tid før gruppen begynner, ha full kontroll med aktiviteten og påse at sikkerhetsreglene følges av gruppen. Denne skal også påse at leid lokale eller anlegg forlates i forskriftsmessig stand og at lånt materiell er satt på plass.
 14. Ansatte og studenter ved NIH kan benytte Turnsalen ved ledig kapasitet. Adgangskort rekvireres i Servicetorget/Vakttjenesten. Se forøvrig punkt 3. vedrørende minimumsantall personer og dokumentasjon av sikringskurs.
 15. Dersom det oppdages eller oppstår skade på utstyr skal dette umiddelbart meldes til Servicetorget ved NIH.
 16.  Dersom det oppstår personskader skadeskjema fylles ut. Skadeskjema fås ved å kontakte Servicetorget.
 17. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning fra høgskolen.