Reglement for bruk av svømmehall

Last ned reglement for svømmehallen. (pdf)

Disponering

 1. Svømmehallsanlegget skal i tiden mandag til fredag 08.00 – 16.30 primært benyttes til NIHs ordinære undervisnings- og forskningsaktiviteter. Anlegget kan i denne perioden kun leies ut dersom dette ikke er til hinder for NIHs ordinære virksomhet i lokalene.
  Dersom det i tiden mandag til fredag 08.00 – 16.30 skjer dobbel-reservasjon eller kommer til annen type tvist om bruken av anlegget, har NIHs ordinære undervisnings- og forskningsaktivitet forrang foran utleie. Endringer i oppsatt timeplan som medfører endrede behov for bruken av lokaler og anlegg, skal så tidlig som mulig meddeles Studieavdelingen.
 2. Svømmehallsanlegget forutsettes primært leid ut i tiden mandag til fredag 17.00 – 21.15, samt lørdager og søndager 09.00 – 18.00. Anlegget leies normalt ikke ut på helligdager, 1. - 31. juli eller i pinse, påske eller romjul.
 3. Studenter ved NIH kan disponere svømmehalls-anlegget i tidsrommene mandag til torsdag 08.00 – 17.30 og fredag 08.00 – 15.30, når anlegget ikke er reservert til undervisning, forskningsprosjekt eller intern/ekstern utleie. Det er krav om minimum to personer tilstede under aktivitet.
 4. Ansatte kan benytte svømmehalls-anlegget når det er satt av til personalbading fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Det forutsettes at ansattes stillingsandel er lik eller større enn 20 % av en heltidsstilling, og at tilsettingsmyndigheten og arbeidsgiveransvaret er tillagt Norges idrettshøgskole. Se Time Edit for oppdatert timeplan
 5. Ved personalbading på fredager i tidsrommet 15.30 – 17.30 kan hver student, ansatt og pensjonist medbringe sin nærmeste familie i svømmehallen. Som nærmeste familie regnes i denne forbindelse ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerinne, svoger, svigerforeldre og svigerbarn.

Sikkerhetsregler

 1. Ved undervisning og utleie skal all virksomhet i svømmehallsanlegget foregå i organiserte grupper. Med organisert gruppe menes i denne forbindelse en gruppe brukere med ansvarlig leder (lærer, instruktør, trener o.l.).
 2. Ansvarlig leder for en gruppe brukere skal ha godkjente kvalifikasjoner i livredning, Hjerteog Lunge Redning (HLR) og førstehjelp. Livredningskompetansen skal ikke være eldre enn ett år.
 3. Lærere med skoleklasser skal vise kompetansebevis etter Grunnskolerådets krav i Rundskriv F-30/92 som er en bindende forskrift etter grunnskolelovens § 27 nr. 2.

  Den faste svømmehallsbetjeningen skal gjennom egenerklæring også forsikre seg om at nye ledere/bassengvakter har de foreskrevne kvalifikasjoner. Er det tvil om dette kan de forlange at vedkommende gjennomfører følgende prøve:   

  “Hente en livredningsdukke på m dyp og ilandføre denne til kortvegg ved bassengets grunne del, for deretter å gjennomføre HLR på dukke”.
 4. Leder skal være på plass i god tid før gruppen begynner, ha full kontroll med aktiviteten og påse at sikkerhetsreglene følges av gruppen. Denne skal også være den siste som forlater svømmehalls-anlegget etter timens slutt, og skal påse at svømmehalls-anlegget forlates i forskriftsmessig stand og at lånt materiell er satt på plass. Vedkommende skal være antrukket i badetøy/treningstøy, og være plassert slik at hun/han har full oversikt over bassenget. Det er en forutsetning at leder har god kontakt med den faste svømmehallsbetjening og ellers retter seg etter deres anvisninger.
 5. Når lederen er opptatt med undervisning/instruksjon skal det - ved grupper på inntil 30 personer - i tillegg til lederen være til stede en bassengvakt med godkjente kvalifikasjoner. Er gruppen større enn3 0 personer skal ytterligere en bassengvakt være til stede.

  Den faste svømmehallsbetjening skal forsikre seg om at slikt bassengvakthold er ordnet. Ved uorganisert virksomhet må svømmehallsbetjeningen selv overta bassengvaktfunksjon dersom det ikke kan ordnes på annen måte.
 6. Bruk av svømmehallsanlegget er kun tillatt i grupper på minst 2 personer. Overtredelse av denne regel vil automatisk medføre bortvisning for minimum 14 dager.
 7. Ved bruk av stupeanlegget skal nødvendig sikring foretas. Når det foregår flere aktiviteter i bassenget, skal leder avgrense og sikre denne bassengdelen ved utlegging av baneskiller (lenser). Svømmehallsbetjeningen skal gripe inn om dette ikke følges.
 8. Det er ikke tillatt å stupe eller hoppe fra den grunne delen av bassenget.
 9. Det er ikke tillatt å løpe i svømmehalls-anlegget. Det anbefales at barn bruker sklisokker ved opphold i anlegget.
 10. Den faste svømmehallsbetjening skal forsikre seg om at gjeldende sikkerhetsregler er lest og forstått av ledere/bassengvakt. Dette gjøres ved å ta kvittering for at bestemmelsene er lest.
 11. Dersom foranstående sikkerhetsregler ikke blir fulgt skal den faste svømmehallsbetjening stanse den pågående eller forutsatte virksomhet.

Ordensregler

 1. Enhver som benytter NIHs svømmehalls-anlegg må enten være student, ansatt eller pensjonist ved høgskolen eller ha leid anlegget av utleiekontoret. Alle brukere er forpliktet til å overholde gjeldende sikkerhets- og ordensregler.
 2. En økt i svømmebassenget er på minimum 4minutter med tillegg på minutter for å komme seg opp av bassenget. Leietagere kan leie lenger ønsket bassengtid utover minimums-økt (basert påminutters intervaller). Vi gjør oppmerksom på at det legges til minutter tillegg på all bassengtid for å komme seg opp av bassenget. De tildelte tider for bruk av svømmehallsanlegget må nøye overholdes. Leder/ bassengvakt er ansvarlig for at så skjer. Herunder gjøres oppmerksom på at svømmehallsbetjeningen bruker de minutter til klargjøring mellom hver brukergruppe.
 3. Leietaker har tilgang til enkelt utstyr, som svømmeegg, svømmeplater og livredningsdukke, og er selv ansvarlig for å medbringe eventuelt annet utstyr som skal brukes.
 4. Skader som oppstår ved skjødesløs behandling av anlegg og utstyr av alle slag vil kunne medføre erstatningsansvar for de respektive brukere.
 5. NIH er uten ansvar for tap av effekter, verdisaker o.l.
 6. Det er forbudt å ta med glassflasker/glasstøy i svømmehalls-anlegget.
 7. Vakthavende svømmehallsbetjening og høgskolens øvrige vaktpersonell skal påse at gjeldende ordensregler blir overholdt.

Hygiene

Følgende regler skal overholdes:

 1. Før noen av bassengene tas i bruk skal det foretas grundig kroppsvask med såpe.
 2. Personer som lider av hudsykdommer eller av smittsomme sykdommer har ikke adgang til svømmehallsanlegget uten etter spesiell godkjenning av lege.
 3. Barbering, fotpleie m.m. er ikke tillatt i svømmehalls-anlegget.
 4. Tråkk med utefottøy er ikke tillatt i dusjrom, korridorer eller i trappen mellom garderober og øvrige anlegg.
 5. Spytting, bruk av snus og tyggegummi er ikke tillatt.
 6. All røyking og nyting av alkohol er forbudt.

Overtredelser - Bortvisning

 1. Brukere som overtrer gjeldende sikkerhets-, ordens- eller hygienebestemmelser, viser usømmelig adferd eller på annen måte er til sjenanse for høgskolens personell eller andre brukere, kan vises bort. Høgskolens ledelse avgjør for hvilket tidsrom bortvisning i tilfelle skal gjøres gjeldende. Skjer overtredelser av gjeldende ordensregler under utøvelse av høgskolens undervisningsvirksomhet, skal eventuell bortvisning skje i samråd med faglærer.
 2. Brukere uten gyldig adgang til høgskolens anlegg eller lokaler skal umiddelbart vises bort.