Skytebaneinstruks

Både NIH og Norges skytterforbund tar sikkerhetsregler på alvor.

Last ned skytebaneinstuks som pdf. 

Sikkerhetsbestemmelser

Sivile skytinger utføres i samsvar med sikkerhetsbestemmelser fastsatt av Norges Skytterforbund som fremgår av gjeldende Fellesreglement og Rifleregler. De aktuelle bestemmelsene fremgår av det som følger etter denne instruksen.

Våpen og ammunisjon som kan benyttes

Det kan skytes med luftvåpen, fripistol og gevær med kaliber 22.

Målarrangement

Det er et fast målarrangement for skyting på 50 meters avstand. Det kan settes opp luftvåpenskiver på 10 meters avstand når målarrangementet har egen kulefanger.

Sikkerhetstiltak for personell som befinner seg i området bak skivene eller lagerrom

Det skal henges opp sikkerhetsmerke til høyre for døren inn til skiverommet når personell arbeider der eller oppholder seg i lagerrom på siden av banen. Det skal forhindre at det skjer ulykker ved at det løsnes skudd når noen befinner seg innenfor farlig område.

Skyteledelse

Det skal alltid være en skyteleder som fører kommando på banen under skyting. Under individuell trening med flere skyttere skal en skytter ha oppgaven som skyteleder. Skyteleder har oppgaver slik det fremgår av bestemmelsene til Norges Skytterforbund. Det er kun tillatt for en enkelt skytter å bruke banen etter særskilt avtale.

Skytebaneprotokoll

Det er fremlagt en skytebaneprotokoll på banen hvor skyteleder skal skrive en kort rapport etter hver skyting. Det skal fremgå hvem som var skyteleder, antall skyttere og eventuelle rapporter om uregelmessigheter.

Rapportering av alvorlige forhold med sikkerhetsmessig betydning

Eiendomssjefen ved Norges idrettshøgskole har ansvar som "Baneeier" slik det beskrives i Justisdepartementets forskrift av 1. juli 1988 paragraf 1 til 8. Det innebærer ansvar for at banen tilfredsstiller de sikkerhetsmessige krav og at den vedlikeholdsmessig er i orden. Baneeier gjennomfører to inspeksjoner pr år for å forsikre seg om at banen tilfredsstiller de sikkerhetsmessige krav.

Skyteleder skal i tillegg til rapporten i skytebaneprotokollen varsle Eiendomssjefen (telefon 90179774) om alvorlige forhold med sikkerhetsmessig betydning. Eiendomssjefen har myndighet til å stenge banen for skyting til forholdet er brakt i orden.

Sanitetsmateriell, handling ved evakuering og alvorlig personskade

Det er en sanitetsbåre og et medisinskap (nøkkel på banens nøkkelring som utleveres i Servicetorget) med forbindingssaker på bakveggen av standplass som skal brukes til førstehjelp ved skader.

Skyteleder skal påse at alle kjenner til nødutgangen. Han skal lede evakuering om nødvendig.

Skyteleder har ansvar for å tilkalle legehjelp eller ambulanse (telefon 113) ved alvorlige personskader. NIHs Servicetorg varsles (23 26 20 00), og det treffes tiltak slik at en eventuell ambulanse kan ledes inn til hovedinngangen.

Opprydding etter skyting

Skyteleder skal sørge for at banen blir ryddet etter bruk. Hvis banen ikke er ryddet ved ankomst skal det anføres i skytebaneprotokollen.

- Lise Sofie Woie, Adm. direktør
Norges idrettshøgskole 25. juni 2019

Sikkerhetsregler fra Fellesreglementet til Norges skytterforbund

 1. Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri våpenet mot noen. Hold munningen mot bakken.
 2. Utstyrekontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters våpen for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være tilstede og vite om det.
 3. Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg foran skytteren, og skyteleder har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skytelederen.
 4. Ladning av våpenet må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra skyteleder.
 5. Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak standplassen såfremt det ikke finnes et skuddsikkert vern som kan benyttes.
 6. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Hørselvern skal inngå i skytterens utstyr.
 7. Hørselvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen Norges Skytterforbund.
 8. Hvis det ved et stevne ikke er ordnet med lege som er tilstede, skal arrangøren på forhånd ha undersøkt hvorfra og hvorledes legehjelp hurtigst mulig kan komme tilstede i ulykkestilfeller,og likeledes ha ordnet med transportmiddel for øyeblikkelig bruk. På enhver skytebane skal det finnes førstehjelpsutstyr oppbevart på et lett tilgjengelig sted.
 9. Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.
 10. Enhver skytebane bør ha en ansvarsforsikring. Alle baner som eies/leies av Norges Skytterforbunds klubber og lag har en felles ansvarsforsikting som administreres av forbundet.
 11. Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen, sammen med telefonnummer til lege.

Sikkerhetsregler fra Rifleregler til Norges Skytterforbund

 1. Skytterens, banefunksjonærens og tilskuerens sikkerhet krever kontinuerlig og omhyggelig overvåking av våpenhåndtering og forsiktighet når en beveger seg omkring på banen. Det er nødvendig at alle viser selvdisiplin. Skulle noen vise mangel på slik selvdisiplin, er det banefunksjonærenes plikt å innskjerpe disiplinen, og skyttere og ledere er forpliktet til å hjelpe til med det.
 2. Et jurymedlem eller en standplassleder kan når som helst stoppe skytingen av hensyn til sikkerheten. Skyttere og ledere skal øyeblikkelig gjøre standplassledere eller jurymedlemmer oppmerksom på enhver situasjon som kan være farlig eller forårsake en ulykke.
 3. Utstyrskontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters utstyr (riflen inkludert) for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være tilstede og vite om det. Når det gjelder sikkerhet, skal det gripes inn øyeblikkelig.
 4. Av sikkerhetshensyn skal alle rifler til enhver tid behandles med største forsiktighet. Riflen må ikke fjernes fra standplassen så lenge skyting pågår, med mindre en standplassfunksjonær har gitt tillatelse til det.
 5. Når skytteren befinner seg på standplass skal riflen alltid være rettet i sikker retning. Når den ikke er i bruk skal alle rifler være uladd, med åpent sluttstykke eller lademekanisme. Lademekanismen, låskassen eller ladeinnretningen må ikke lukkes før riflen er rettet mot skivene i sikker retning mot skiven.
 6. Før skytteren forlater standplass, skal han forvisse seg om at det ikke er patroner eller kuler i kammer eller magasin, og få dette bekreftet av standplassleder. Pakker han ned riflen eller fjerner den fra standplass før den er kontrollert av standplassleder kan han diskvalifiseres.
 7. Tørravtrekk og sikteøvelser er tillatt, men bare med samtykke fra standplassleder, og bare på standplass eller på anvist område. Det er ikke tillatt å røre riflen når mannskap befinner seg foran standplass.
 8. Rifler kan bare lades på standplass, og bare etter at kommando eller signal om LADNING eller START er gitt. Ellers skal riflene alltid være uladd. En skytter som avgir et skudd før kommando LADNING eller START, eller etter kommando STOPP eller TØM VÅPEN er gitt, kan diskvalifiseres.
 9. Under konkurransen kan våpenet bare legges ned, med åpen lademekanisme, etter at patronen og/eller magasinet er tatt ut. Luft- og gassdrevne rifler skal sikres ved åpen lademekanisme.
 10. Når kommando eller signal om STOPP eller TØM VÅPEN er gitt, skal alle skyttere straks slutte å skyte, tømme rifler og sikre dem. Skytingen kan bare gjenopptas etter at kommando eller signal om START er gitt på ny.
 11. banesjef eller annen utpekt banefunksjonær er ansvarlig for å gi kommandoene LADNING, START, STOPP, TØM VÅPEN og andre nødvendige kommandoer. Standplassledere skal videre forvisse seg om at kommandoene blir fulgt, og at alle rifler blir håndtert på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Fripistolskyting

Fripistolskyting skal foregå innen rammen av baneinstruksen og sikkerhets-bestemmelser for slik skyting fastsatt av Norges Skytterforbund. Skyteleder er pliktig å kunne gjeldende bestemmelser.