Treningspark1

Beskriving av Treningspark1

Treningspark1
Treningspark1

Serviceerklæring for Treningspark1

1. Overordna mål

Leggje til rette for aktivitetar som naturleg kan utøvast i parken.

2. Produkt-/tjenestebeskriving

 • Storleik: 11m x 15m.
 • Banedekke: 7cm tykt limt gummigranulat
 • Klatrevegg: 3m x 3m
 • Apparatliste
  • Nippur LMAX
  • WCH Mini, handikaptilpasset
  • Double Ab. Bench
 • Apparatenes utforming og samansetjing tilbyr varierte fysiske aktivitetsformer for å styrke kroppens muskler 

3. Servicemål

 • Anlegga skal driftast og vedlikehaldast slik at de er funksjonelle og tilfredsstillar det som krevjast for de aktivitetar det er lagt til rette for.
 • Reingjerast ein gong i året, fortrinnsvis i starta av sommersesongen.
 • Banas tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.

4. Tiljengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-19.00.
 • Tilliggjande garderobeanlegg kan stå til disposisjon.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke parken ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde anlegget etter seg
 • Beteninga skal kunne stengja parken ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast skotøy som er høveleg for parkens underlag.
 • Sikkerheita ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukargruppas leiarar/trenarar.
 • Brukerane av parken plikter å setje seg inn i retningslinene for sikker bruk, som er skiltet i parken


6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no.

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo