Friidrettsanlegg

Beskriving av Friidrettsanlegget

Løpebane
Løpebane

Serviceerklæring for Friidrettsanlegget 

1. Overordna mål

Leggje til rette for friidrettsaktivitetar og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast på banane, og eksamenar for undervising.

2. Produkt-/tjenestebeskriving

Friidrettsbane:

 • Banedekke: tartan.
 • 400 m laupebane, 6 laupebanar.
 • 2 sandgroper for lengde/tresteg.
 • Matter og stativ for høgde og stavsprang.
 • Annet utstyr: hekkar, hinder, vanngrav, startblokkar.

Kastbane:

 • 1 kulering.
 • 4 diskosringar, av dette ein har varmekabel og skal være isfri vinterstid.
 • 1 sleggering.
 • Asfaltert øvelsesfelt med oppmerka kastringar.
 • 1 spydtilløp.

3. Servicemål

 • Anlegga skal driftast og vedlikehaldast slik at de er funksjonelle og tilfredsstillar det som krevast for de friidrettsaktivitetar det er tilrettelagt for.
 • Dypreingjering av laupebana ein gang i året, fortrinnsvis i starta av sesongen.
 • Brøyte kastbana ved behov vinterstid.
 • Anleggets tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.

4 Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-19.00.
 • Leige utanfor normal opningstid kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke anlegget ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake til oppbevaringssted tilrettelagt dette
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Beteninga skal kunne stengja anlegget ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Lærarar/leiarar/trenarar skal sjå til at det kun nyttast skotøy som er høveleg for banas underlag.
 • Sikkerheita ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukargruppas leiarar/trenarar.

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no.

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo