Kombihall

Serviceerklæring for Kombihallen

1. Overordna mål

Tilretteleggje for innandørs miniatyrskyting, andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i hallen, og eksamenar for undervising.

2. Produktbeskriving

  • Storleik: 20m x 50m. Takhøgd ca 3,5 meter.
  • Parkett- og linoleumsgulv.
  • 50 meter skytebane.
  • 17 skiver miniatyrskyting, 50 meter.
  • 1 skive luftgevær, 10 meter.
  • Elektroniske skiver m/elektronisk anvisning. Nøkler til skiver og monitor fås utlevert i Servicetorget.
  • Standplasslederrom (må avtalast særskild).

Andre aktivitetar hallen er eigna for:

  • Kampsport, bryting, fekting, bordtennis, boccia, m.m.
  • Intet laust utstyr.

3. Servicemål

  • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av idrettshallar og skytebanar.
  • Inneklima: Ventilasjon startast ved å trykka på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 2 timar.
  • Hallens tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kver tid vera i orden.
  • Tilliggjande garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

4. Tilgjengelegheit

  • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
  • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdager/søndager kl. 09.00-18.00.
  • Leige utanfor normalopningstiden kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
  • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke hallen ved ledigheit.

5. Føresetnader

  • Når hallen nyttast til skyting, kan ikkje anna aktivitet utøvast i hallen.
  • Kun blyammunisjon tillatast.
  • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrommet.
  • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av en ekstra leigetime.
  • Beteninga skal kunne stengja bana ved ein alvorleg situasjon.
  • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
  • Sikkerheita ved bruk av bana skal ivaretas av brukergruppas leiare/trenare.

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukare/leigetakare. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo