Auditorium Utsikt (140 plassar)

Beskriving av Auditorium Utsikt, åpner 5. mars 2018

Serviceerklæring for Auditorium Utsikt

1. Overordna mål

Leggje til rette for undervising, eksamenar, møte og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i rommet.

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 159 kvm.
 • Amfi oppsett.
 • Antall plassar: 139 seter, 12 rader.
 • Projektor fastmontert i tak, med tilkobling og bruksrettleiing ved tavle.
 • PC.
 • DVD-spelar. Nøkkel til DVD-skap kvitterer ein ut i Servicetorget.
 • Trådløs mikrofon.
 • Fast mikrofon på talerstol.
 • Overhead.
 • Flipover.
 • Krittavle.
 • Internettilgang. Brukarnamn og passord fås i Servicetorget.

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av undervisningsrom.
 • Auditoriets tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leige utanfor normal opningstid kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke auditoriet ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spelar skal slåast av.
 • Beteninga skal kunne stengja auditoriet ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Sikkerheita ved bruk av auditoriet skal ivaretas av brukergruppas leiare

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no 

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo