Auditorium Bredde

Beskriving av Auditorium Bredde

Auditorium Bredde
Auditorium Bredde

Serviceerklæring for Auditorium Bredde

1. Overordna mål

Leggje til rette for undervising, eksamenar, møte og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i rommet.

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 56 kvm.
 • Amfi oppsett, halvmåne.
 • Antall plassar: 60 seter i 3 buer.
 • Projektor fastmontert i tak. Tilkobling og bruksrettleiing ved tavle.
 • SmartBoard.
 • Whiteboard.
 • Internettilgang. Brukarnamn og passord fås i Servicetorget.

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjast til reinhald av undervisningsrom.
 • Auditoriets tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leige utanfor normal opningstid kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke auditoriet ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Projektor, PC og DVD-spelar skal slåast av.
 • Beteninga skal kunne stengja auditoriet ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Sikkerheita ved bruk av auditoriet skal ivaretas av brukergruppas leiare

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo