Auditorium Innsikt (300)

Beskriving av Auditorium Innsikt

Auditorium Innsikt
Auditorium Innsikt

Serviceerklæring for Auditorium Innsikt

1. Overordna mål

Leggje til rette for undervising, eksamenar, møte og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i rommet.

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 333 kvm.
 • Amfi oppsett.
 • 300 seter.
 • Kontrollpanel på talarstol for styring av lyd, lys, bilde.
 • Projektor fastmontert i tak.
 • Stasjonær PC
 • Tilkobling av ekstern PC i kateter og talerstol.
 • DVD-spelar i talerstol. Nøkkel kvitterer ein ut i Servicetorget.
 • Trådlause mikrofonar, 1 håndholdt, 3 «mygger» (får utlevert ved henvendelse til Servicetorget).
 • Fast mikrofon på talarstol.
 • Mobilt kateter.
 • 4 stk. lerret.
 • Flipover.
 • Whiteboardtavler, fast og mobil.
 • Internettilgang. Brukarnamn og passord fås i Servicetorget.

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjas til reinhald av undervisningsrom.
 • Auditoriets tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leige utanfor normalopningstiden kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke auditoriet ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spelar skal slåast av.
 • Beteninga skal kunne stengja auditoriet ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Sikkerheita ved bruk av auditoriet skal ivaretas av brukergruppas leiare

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

 

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo