Auditorium A (300 plassar)

Beskriving av Auditorium A

Auditorium A
Auditorium A

Serviceerklæring for Auditorium A

1. Overordna mål

Leggje til rette for undervising, eksamenar, møte og andre aktivitetar som naturleg kan utøvast i rommet.

2. Produktbeskriving

 • Storleik: 333 kvm.
 • Amfi oppsett.
 • 300 seter.
 • Kontrollpanel på talarstol for styring av lyd, lys, bilde.
 • Projektor fastmontert i tak.
 • Stasjonær PC
 • Tilkobling av ekstern PC i kateter og talerstol.
 • DVD-spelar i talerstol. Nøkkel kvitterer ein ut i Servicetorget.
 • Trådlause mikrofonar, 1 håndholdt, 3 «mygger» (får utlevert ved henvendelse til Servicetorget).
 • Fast mikrofon på talarstol.
 • Mobilt kateter.
 • 4 stk. lerret.
 • Flipover.
 • Whiteboardtavler, fast og mobil.
 • Internettilgang. Brukarnamn og passord fås i Servicetorget.

3. Servicemål

 • Reinhaldet skal ta hand om dei krav som setjas til reinhald av undervisningsrom.
 • Auditoriets tilhøyrande utstyr (laust og fast) skal til ein kvar tid vera i orden.

4. Tilgjengelegheit

 • Informasjon om søknad og leigetider finnast på www.nih.no/utleie.
 • Tilgjengeleg: måndag – fredag kl. 08.00-22.00 og laurdag/søndag kl. 09.00-18.00.
 • Leige utanfor normalopningstiden kan avtalast, men kan medføra forhøgd leigepris.
 • Studentar, tilsette og pensjonistar ved NIH kan på eiget ansvar bruke auditoriet ved ledigheit.

5. Føresetnader

 • Alle brukarar/leigetakarar skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal setjast tilbake i utstyrsrom
 • Dersom rydding ikkje gjerast, vil det kunne medføra utfakturering av ein ekstra leigetime.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spelar skal slåast av.
 • Beteninga skal kunne stengja auditoriet ved ein alvorleg situasjon.
 • Brukarar som ikkje overheld høgskolens reglement kan bortvisast.
 • Sikkerheita ved bruk av auditoriet skal ivaretas av brukergruppas leiare

6. Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar fra våre brukarar/leigetakarar. Dette kan gjerast ved å kontakte Servicetorget eller booking@nih.no

 

Kontakt

NIH Utleigekontor

E-post: booking@nih.no

Telefon: 23 26 22 03 (måndag-fredag kl. 09:00-11:00)

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo