Retningslinjer for støtte til forfatterbetaling for open access-artikler ved Norges idrettshøgskole

 1. Det gis støtte til forfatterbetaling for vitenskapelige artikler i rene Open Access-tidsskrifter (heretter kalt OA). Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), og det må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
     
 2. Tidsskriftet må ha klare retningslinjer for OA og pris på forfatterbetaling, og disse opplysningene må være tilgjengelige på utgivers nettsider.
     
 3. Artikkelen skal være tilgjengelig OA på utgivers nettsider fra publiseringstidspunktet. Artikkelen skal merkes med korrekte lisensbetingelser (se pkt. 4) og rettighetsinformasjon, med en klar
  merking av at artikkelen er tilgjengelig OA. Artikkelen må kunne egenarkiveres i Norges idrettshøgskoles (NIHs) institusjonelle arkiv Brage.
     
 4. Artikkelen må tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons. En slik lisens sikrer permanent åpen tilgang og utvidet bruk av artikkelen. Forfatter beholder opphavsretten til artikkelen.
     
 5. Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling (APC - Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn men ikke akseptert, eller til artikler som allerede er publisert. Det gis ikke støtte til andre utgifter ved publisering (fargetrykk, illustrasjoner, stort omfang og lignende). Hele forfatteravgiften dekkes.
    
 6. Korresponderende forfatter av den gitte artikkelen må være tilknyttet NIH som ansatt eller ph.d.-kandidat, og NIH må krediteres i artikkelen med angivelse av forfatterens institusjonstilhørighet. Det stilles ikke krav til stillingsomfang eller -type. 
     
 7. Det er et krav at NIHs betalingsrutiner følges.
     
 8. Det gis støtte til forfatterbetaling uavhengig av ekstern finansiering. Det anbefales imidlertid at eksternt finansierte prosjekter dekker utgiftene til forfatterbetaling der dette er mulig. Dette er noe som bør innarbeides i prosjektsøknaden.
     
 9. Artikkelen skal registreres i Cristin.
     
 10. Retningslinjene kan endres uten varsel og uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.