Publisering og open access

Når du skal publisere en artikkel, må du vurdere valg av tidsskrift og se på muligheten for open access-publisering. Du må også følge finansiørenes krav (Norges forskningsråd og EU).

  Valg av tidsskrift

  Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2, slik at NIH får uttelling for artikkelen. Du finner ut dette ved å søke på tidsskriftet i HKDirs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

  Artikkelen bør publiseres open access - enten i et rent open access-tidsskrift (alle artikler er open access), open access-publisering i hybrid tidsskrift (inneholder både open access-artikler og artikler man må ha abonnement for å lese) eller tilgjengeliggjøring i det institusjonelle arkivet Brage.

  Mer om Brage

  Brage inneholder artikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger utgått fra Norges idrettshøgskole.

  Innholdet i Brage kan også søkes opp i Oria.

  Biblioteket er ansvarlig og administrator for Brage, og utfører arbeidet med å tilgjengeliggjøre dokumenter i arkivet. Send en epost til brage@nih.no hvis du har noen spørsmål. 
     

  Politikk på tilgjengeliggjøring i Brage

  Målsettingen med et institusjonelt arkiv, er å sikre digital langtidslagring av NIHs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider og masteroppgaver. Det skal også gjøre forskningsresultater gratis tilgjengelig og synlig.

  Brage ble startet opp i 2008, og det skal ikke foretas retrospektiv tilgjengeliggjøring.

  Så fremt rettighetshaver / copyrightlovgivning tillater det, skal alle dokumenter av følgende dokumenttyper utgått fra NIH tilgjengeliggjøres i arkivet:

  • Masteroppgaver
   Det vil i arkivet tydelig fremkomme at masteroppgavene i arkivet befinner seg på hele karakterskalaen.
  • Artikler
   Arkivet skal inneholde fagfellevurdert, akseptert versjon av artikkel uten utgivers/tidsskriftets formattering eller publisert versjon av artikkel. Sistnevnte skal velges der utgiver tillater det.
  • Doktorgradsavhandlinger
   For avhandlinger hvor utgiver(e) ikke tillater tilgjengeliggjøring av alle artikler, skal de artiklene det gis tillatelse til tilgjengeliggjøres. Så langt det er mulig skal det lenkes til sammendrag av artiklene som ikke er tillatt tilgjengeliggjort i arkivet.
  • Rapporter
   Kun rapporter fra avsluttede forskningsprosjekter ved NIH tilgjengeliggjøres i Brage - fra og med 2019. Forfatter(e) som ønsker en rapport i Brage, må selv ta kontakt med brage@nih.no.

  Arkivet skal inneholde fulltekst av dokumenter – ikke bare sammendrag/referanse.
     

  Politikk på bruk av metadata og innhold i Brage

  Metadata

  • Alle har fri tilgang til metadata.
  • Metadata kan gjenbrukes i ikke-kommersielt øyemed mot lenking til opprinnelig metadatapost.
  • Metadata kan ikke gjenbrukes i kommersielt øyemed uten innhenting av skriftlig tillatelse fra Norges idrettshøgskole v/administrator av Brage.

  Data

  • Hvem som helst har fri tilgang til å lese dokumentene i arkivet.
  • Dokumentene i arkivet kan ikke reproduseres/selges uten innhenting av skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.
  • Enkeltkopi av dokumenter i arkivet kan oppbevares i et hvilket som helst medium for personlig bruk uten innhenting av tillatelse, forutsatt at innholdet ikke endres.
  • Noen dokumenter kan ha rettighetsbestemmelser utover disse punktene. Det vil da tydelig fremkomme i Brage.
  • Fulltekstdokumenter kan ikke høstes av roboter med unntak av midlertidig oppbevaring for indeksering og siteringsanalyse.
  • Brage er ikke utgiver, men online arkiv.
      

  Retningslinjer for tilgjengeliggjøring i Brage

  Kun autoriserte personer på NIH kan tilgjengeliggjøre dokumenter i Brage.

  Administrator i Brage kontrollerer dokumenter for validering av format.

  Dokumenters validitet og autentisitet er opphavsmanns eget ansvar.

  Dokumenter som tilgjengeliggjøres i Brage vil ikke bli gjort synlig i Brage før utgivers embargo er over.

  Brudd på Åndsverksloven og copyright-lovgivning er forfatters egenhendige ansvar. Hvis administrator finner at noe bryter Åndsverksloven eller copyright-lovgivning, vil dokumentet bli fjernet umiddelbart.

  Dokumentene skal lagres som pdf-filer så fremt det lar seg gjøre. Dokumentene i Brage lagres i uoverskuelig framtid, og Brage vil etterstrebe lesbarhet og tilgjengelighet i tråd med den teknologiske utvikling. Dokumentene vil migreres til nye filformater ved behov. Backup av innholdet i Brage ivaretas av BIBSYS sentralt.

  Dokumenter blir ikke fjernet fra Brage med mindre de

  • bryter copyright-lovgivning eller er plagiat
  • de bryter annen lovgivning
  • de inneholder oppkonstruert / forfalsket forskning

  Dokumenter som fjernes blir ikke slettet, men gjøres usynlig for andre enn administrator av arkivet. Metadata til dokumenter som er fjernet vil ikke være søkbare. Erratum og andre rettelser lenkes til dokumentets post i Brage.

  Open access-fond

  Det innvilges kun støtte til publisering i rene open access-tidsskrifter. Søknadsskjema sendes idet artikkelen er akseptert. Krav:

  • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet NIH i artikkelen
  • Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i HKDirs Database
  • Tidsskriftet må være rent open access og registrert i DOAJ

  Mer informasjon finner du i retningslinjene for tildeling. Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.        

  Publiser og les-avtaler

  NIH har avtale med noen forlag om kostnadsfri open access-publisering i mange av deres hybride tidsskrifter:

  Hva må du gjøre? Ved innsending av artikkel velger du open access og NIH som tilhørighet. Biblioteket vil motta epost fra forlaget og godkjenner open access. Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.       

  Rabatt på publiseringsavgiften

  • Elsevier: 15 % rabatt i rene open access-tidsskrifter
  • Frontiers: 10% rabatt
  • MDPI: 20% rabatt (vær oppmerksom på at rabatten ikke gjelder hvis du bruker annen rabattkupong).
  • SAGE: 20% rabatt i rene open access-tidsskrifter
  • Taylor & Francis: 10% rabatt i rene open access-tidsskrifter
         

  Finansiørenes krav

  Norges forskningsråd

  Alle forskningspublikasjoner som er et resultat av forskning finansiert av Forskningsrådet, må gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart ved publikasjonstidspunktet. Se Forskningsrådets side om open access for mer informasjon.
     
  Hva kan du gjøre for å sjekke at du innfrir Forskningsrådets krav? Søk i Journal Checker Tool (etter at du har sjekket at tidsskriftet er på nivå 1 eller 2). Legg inn tidsskriftets navn eller ISSN, finansiørens navn og din institusjonstilknytning.  

  Regjeringen

  I 2017 lanserte regjeringen retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Målet at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.  

  Horizon Europe (EU)

  Alle forskningspublikasjoner som er et resultat av forskning finansiert av Horizon Europe, må gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart ved publikasjonstidspunktet.