Bilder som fritt kan brukes

Mange bilder er beskyttet av opphavsrett, slik at du må søke om tillatelse for å bruke dem. Men du kan enkelt finne bilder som kan brukes fritt i oppgaver, f.eks. hos Flickr.

Du kan også søke opp bilder til fritt bruk i Google ved å legge til "creative commons" i søket (valg under "Tools"). Husk da å se etter lisensinformasjon (må du f.eks. kreditere fotograf/den som eier bildet?). I eksempelet under, er lenken til lisensen godt synlig (rød firkant): 

imageznhz.png
© Welterberger, https://thenounproject.com/term/football-shot/1532071/