Mer om plagiering

Plagiering innebærer å kopiere tekst eller idéer fra andre og presentere dem som sine egne. Handlingen er uetisk og i verste fall kriminell.

Ta plagieringstesten på socrative.com (velg "student login" og romnavn NIH).

Noen studenter plagierer uten å skjønne at de gjør noe galt. Denne veiledningen er ment å hjelpe studenter til å unngå utilsiktet plagiering. Den illustrerer og begrunner hva som er akseptabel og uakseptabel bruk av kilder. 

En god regel: Er du i tvil – oppgi kilde!

Tekst basert på andre forfatteres kunnskap og erfaring

Du leser en original tekst av Ibsen (Ibsen, 2003, s. 22): Oljeutvinning og billig elektrisitet har utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst.

Du plagierer Ibsen hvis du - basert på denne teksten - skriver:

 • Oljeutvinning og billig elektrisitet har utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst.

  Hvorfor? Du kopierer teksten ord for ord uten å vise dette ved bruk av anførselstegn. Du anerkjenner ikke forfatteren ved å oppgi referanse.

 • Ifølge Ibsen (2003, s. 22) har oljeutvinning og billig elektrisitet utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst.

  Hvorfor? Du kopierer Ibsens tekst uten å gi uttrykk for dette ved bruk av anførselstegn. Fravær av anførselstegn gir et failaktig inntrykk av at du videreformidler Ibsens idé med dine egne ord selv om du oppgir referanse. 

 • Oljeutvinning og billig elektrisitet har utgjort mye av fundamentet for Norges økonomiske vekst. 

  Hvorfor? Du kopierer Ibsens tekst selv om du erstatter ordet ‘grunnlaget’ med ‘fundamentet’. Du oppgir ikke kilden for idéen.  

 • Oljeutvinning og billig strøm har utgjort mye av fundamentet for Norges økonomiske vekst (Ibsen, 2003, s. 22).

  Hvorfor? Du kopierer fortsatt Ibsens tekst selv om du erstatter enda et ord med et synonym. Setningenes struktur er fortsatt basert på Ibsens formulering. Korrekt bruk av referanse fritar ikke fra kravet om at du må formulere idéene med egne ord eller bruke anførselstegn.

Du plagierer ikke hvis du skriver:

 • "Oljeutvinning og billig elektrisitet har utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst" (Ibsen, 2003, s. 22).

  eller
 • Ifølge Ibsen (Ibsen, 2003, s. 22) har “oljeutvinning og billig elektrisitet … utgjort mye av grunnlaget for Norges økonomiske vekst.”

  Hvorfor? Du oppgir kilden for idéen. Ved å bruke anførselstegn gir du klart uttrykk for at du presenterer Ibsens idé ved å sitere hennes opprinnelige formulering. 
 • Den økonomiske veksten i Norge er i stor grad basert på utvinning av olje og produksjon av billig vannkraft (Ibsen, 2003, s. 22).

  Hvorfor? Teksten er din egen (du har formulert setningen selv). Du oppgir kilden til idéen (kunnskapen) som du presenterer.  

Tekst basert på egen kunnskap og erfaring

Anta at du har erfaring og kunnskap om Norges utvikling.  Du plagierer ikke hvis du skriver:

 • Den økonomiske veksten i Norge er i stor grad basert på utvinning av olje og produksjon av billig vannkraft.

  Hvorfor? Selv om innholdet i din og Ibsens (2003, s.22) er svært likt, er ikke Ibsens tekst en vesentlig kilde til idéen som du formidler.  

 • Den økonomiske veksten i Norge er i stor grad basert på utvinning av olje og produksjon av billig vannkraft (f.eks. Ibsen, 2003, s. 22). 

  Hvorfor? Ved å referere til ‘f.eks. Ibsen, 2003’ uttrykker du at det finnes mange kilder som uttrykker det samme og at ‘Ibsen (2003)’ er ett eksempel på slike kilder.

  Tilsvarende kan du skrive: 

 • Den økonomiske veksten i Norge er i stor grad basert på utvinning av olje og produksjon av billig vannkraft (jfr. Ibsen, 2003, s. 22). 

  Forkortelsen ‘jfr.’ betyr ‘jevnfør’ og uttrykker at Ibsen har skrevet noe tilsvarende som deg selv.  Denne måten å referere på betyr at du bruker ‘Ibsen (2003)’ for å vise at andre forfatter har samme mening som deg.  Du bruker altså referanser til å støtte opp om ditt eget utsagn.  

Allmennkunnskap

Du plagierer ikke hvis du skriver

 • Jorden er rund.
  … uten å referere til Kopernicus (1514). 

 • Etiopia ligger i Øst-Afrika.
  … uten å referere til et atlas.  

 • Mangel på vann er en alvorlig begrensning for jordbruksproduksjonen i tørre områder i verden.
  … uten å referere til en artikkel som dokumenterer dette.  

  Hvorfor? Formidling av allmennkunnskap krever ikke referanser.

Men hva er allmennkunnskap?  Det er et subjektivt spørsmål.  Som fersk student vil du gjerne bruke flere referanser enn en erfaren professor fordi du skriver om saker som for deg er ny kunnskap.  

Litteraturliste

Ibsen, H. (2003). Ustø kurs: Norsk bistand og nye fornybare energikilder. (Rapport 2/2003). Oslo: Framtiden i våre henders forskningsinstitutt.