Offentlige publikasjoner

Læreplaner - Lover - Forskrifter - NOU'er - Stortingsmeldinger

Oppgi full URL (nettadresse) hvis dokumentet er hentet fra internett. I eksemplene har vi forkortet disse for at det skal bli enklere å lese.

Læreplaner
Lover
Forskrifter
NOU'er
Stortingsmeldinger

Læreplaner

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Utdanningsdirektoratet, 2010)
 • I litteraturlisten: Forfatter (År). Tittel på læreplanen. Hentet dato fra URL
  Utdanningsdirektoratet. (2010). Læreplan i fordypning i norsk [LK06]. Hentet 10.april 2013 fra http://www.udir.no

Lover

 • I teksten: (Kortversjon av navn på loven, § x, år)
  (Personopplysningsloven, § 8, 2000)
 • I litteraturlisten: Kortversjon av navn på loven (År). Full tittel på loven i kursivTrådt i kraft dato i kursiv, sist endret datoHentet dato fra URL
  Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysninger: Trådt i kraft 1.januar 2001, sist endret 19.desember 2008.

  Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysningerTrådt i kraft 1.januar 2001, sist endret 19.desember 2008. Hentet 10.april 2008 fra http://www.lovdata.no

Forskrifter

 • I teksten: (Kortversjon av tittel, år)
  (Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH, 2005)
 • I litteraturlisten: Kortversjon av tittel (År). Full tittel i kursivHentet dato fra URL
  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH (2005). Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole: Trådt i kraft 26.mai 2005 nr 1811.

  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH (2005). Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole: Trådt i kraft 26.mai 2005 nr 1811. Hentet 10.april 2008 fra http://www.lovdata.no

NOU'er   

 • I teksten: (NOU År: Nummer)
  (NOU 2001: 22)
 • I litteraturlisten: NOU År: Nummer (År). Tittel i kursiv. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Hentet dato fra URL
  NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende  barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

  NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende  barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Hentet 25.februar 2005 fra http://www.regjeringen.no

Stortingsmeldinger

Før 1.januar 2009 het det Stortingsmelding, etter det heter det Melding til Stortinget. Se eksemplene under.

 • I teksten: St.meld. nr/Meld.St. x (År-år)
  (St.meld. nr 14 (1999-2000))
  (Meld.St. 34 (2012-2013))
 • I litteraturlisten: St.meld. nr/Meld.St. x (År-År). Tittel i kursiv. Oslo: Departement. Hentet dato fra URL
  St.meld. nr 14 (1999-2000). Idrettslivet i endring: Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Oslo: Kulturdepartementet.

  Meld.St. 34 (2012-2013). Folkehelsemeldingen: God helse – felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet 5.september 2013 fra http://www.regjeringen.no