Bøker

For å finne opplysninger om forfatter, tittel, utgiver osv. om en bok eller kapittel i bok, må du bruke tittelsiden (inni boken) – ikke bok-coveret.

 • Boktittelen skal være i kursiv
 • Kjente forkortelser må oppgis i skarpe klammer første gang de brukes, f.eks. [NIH]
 • For kapitler må du også oppgi boken det er fra

Bok uten forfatter
Bok med forfatter(e)
Bok med redaktør(er)
Bok med institusjon, forening e.l. som forfatter   
2., 3. osv. utgave og opplag av en bok
Årbok
Elektronisk bok (ebok)
Oversatt bok
Bok med flere bind, viser til hele verket
Bok med flere bind, viser til ett bind
Kapittel i bok
Kapittel i elektronisk bok (ebok)
Oversatt kapittel

Bok uten forfatter

 • I teksten: (Tittel men bare 2-3 ord hvis den er veldig lang, år)
  (Av med lua, 2016)
 • I litteraturlisten: Tittel i kursiv. (År). Sted: Utgiver.
  Av med lua. (2016). Jongskollen: Thomsforlaget.

Bok med forfatter(e)

 • I teksten: (Forfatter & Forfatter, år)
  (Nilsen & Eide, 2012)
 • I litteraturlisten: Forfatter, N. & Forfatter, N. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver.
  Nilsen, I. & Eide, A. (2012). Nesten på topp: Hvordan komme seg videre mot toppen? Oslo: Cappelen.

Bok med redaktør(er)

Forkortelsen for redaktør angis på bokens språk:
- Redaktør/redaktører = Red.
- Editor = Ed.
- Editors = Eds.

 • I teksten: (Navn på redaktør, år)
  (Bale & Krogh Christensen, 2004)
  (Williams, 2001)
 • I litteraturlisten: Navn på redaktør. (Forkortelse for redaktør.). (År). Tittel på boken i kursiv (Utgave).  Sted: Utgiver.
  Bale, J. & Krogh Christensen, M. (Eds.). (2004). Post-Olympism?: Questioning sport in the twenty-first century. Oxford: Berg.

  Williams, J. M. (Ed.). (2001). Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (4th ed.). Mountain View, CA: Mayfield.

Bok med institusjon, forening e.l. som forfatter

Hvis institusjonen, foreningen e.l. har en godt kjent navneforkortelse, setter du forkortelsen i [skarpe klammer] første gang og bruker forkortelsen deretter. I litteraturlisten bruker du hele navnet – ikke forkortelsen.

 • I teksten: (Navn på institusjon, forening e.l., år)
  Første gang du viser til boken:  (Norges idrettsforbund og olympiske komité [NIF], 2001)
  Neste gang:  (NIF, 2001)
 • I litteraturlisten: Navn på institusjon, forening e.l. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver.
  Norges idrettsforbund og olympiske komité. (2001). Strategiplan for norsk idretts internasjonale arbeid: 2002-2006. Oslo: NIF.

2., 3. osv. utgave og opplag av en bok

Utgaveopplysninger skal være med fra 2.utgave. Er boken 1.utgave, angis det ikke.

Opplag angis ikke. I eksempeltet under er det årstallet for 4.utgaven som oppgis - uavhengig av hvilket opplag det er.

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Gjerset, 2012)
 • I litteraturlisten: Forfatter (År). Tittel på boken i kursiv (Utgave). Sted: Utgiver.
  Gjerset, A. (2012). Treningslære (4.utg.). Oslo: Gyldendal.

 

Årbok   

Årbøker gjengis som bøker med eller uten forfatter/redaktør. 

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Hagen & Nilsson, 2005)
  (Norges fotballforbund, 2008)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver.
  Hagen, N. & Nilsson, A. (Red.). (2005). Høydehusets årbok. Hamar: Høydehuset.

  Norges fotballforbund. (2008). Årsrapport… Oslo: NFF.

Elektronisk bok (ebok)   

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Schwarz & Hunter, 2008)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv. Hentet fra URL
  Schwarz, E. & Hunter, J. (2008). Advanced theory and practice in sport marketing. Hentet fra http://www.tandfebooks.com/isbn/978-0-7506-8491-0 

Oversatt bok   

Du skal ha med navn på oversetter og opplysninger om originalutgave. 

 • I teksten: (Forfatter, år) 
  (Giddens, 1994)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv (oversatt av navn). Sted: Utgiver. (Originalutgaven utgitt i år).
  Giddens, A. (1994). Modernitetens konsekvenser (oversatt av S. Schultz Jørgensen). København: Hans Reitzels forlag. (Originalutgaven utgitt i 1990).

Bok med flere bind, viser til hele verket    

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Olstad & Tønnesson, 1986-1987)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv (Antall  bind). Sted: Utgiver.  
  Olstad, F. & Tønnesson, S. (1986-1987). Norsk idretts historie (2 bind). Oslo: Aschehoug.

Bok med flere bind, viser til ett bind   

 • I teksten: (Forfatter, år)
  (Tønnesson, 1986)
 • I litteraturlisten: Forfatter. (År). Tittel på boken i kursiv: bind x. Tittel på bindet. Sted: Utgiver.
  Tønnesson, S. (1986). Norsk idretts historie: Bind 2. Folkehelse, trim, stjerner 1939-1986. Oslo: Aschehoug.
 

Kapittel i bok

Merk at bokens forfatter(e)/redaktør(er) skal angis med fornavn først og etternavn etterpå – se eksemplet for litteraturlisten under:

 • I teksten: (Forfatter av kapittelet, år)
  (Duesund, 1998)
 • I litteraturlisten: Forfatter av kapittelet. (År). Tittel på kapittelet. I: Forfatter av boken, Tittel på boken i kursiv (s. x-x). Sted: Utgiver.
  Duesund, L. (1998). Den skolerte kroppen. I: F. Skårderud & P. J. Isdahl (Red.), Kroppstanker: Kropp, kjønn og idéhistorie (s. 232-246). Oslo: Universitetsforlaget.
 

Kapittel i elektronisk bok (ebok)

 • I teksten: (Forfatter av kapittelet, år)
  (Rhind, Davis & Jowett, 2014)
 • I litteraturlisten: Forfatter av kapittelet. (År). Tittel på kapittelet. I: Forfatter av boken, Tittel på boken i kursiv (s. x-x). Hentet fra URL 
  Rhind, D., Davis, L. & Jowett, S. (2014). Questionnaires. I: L. Nelson, P. Potrac & R. Groom, Research methods in sports coaching (s. 111-122). Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=748378&site=ehost-live

  Hvis boken ikke har sidetall, skal tittel på boken etterfølges av en av disse:
 • nummer på setningen hvis det finnes, eller du kan telle setninger fra begynnelsen av dokumentet
 • en overskrift samt nummer på setningen innenfor overskrifts-avsnittet 
 • en forkortet overskrift (eller de 3-4 første ordene i overskriften) i gåseøyne, hvis overskriften er for lang til å gjengis i sin helhet

Oversatt kapittel

Du skal ha med navn på oversetter og opplysninger om originalutgave. I noen bøker har hvert kapittel en egen oversetter, og da er det den som må tas med i referansen.

 • I teksten: (Forfatter av kapittelet, år)
  (Dewey, 2001)
 • I litteraturlisten: Forfatter av kapittelet. (År). Tittel på kapittelet (oversatt av navn). (Originaltekst utgitt i år). I: Forfatter av boken, Tittel på boken i kursiv (s. x-x). Sted: Utgiver.
  Dewey, J. (2001). Erfaring og tenkning (oversatt av B. Christensen). (Originaltekst utgitt i 1916). I: E. L. Dale (Red.), Om utdanning: Klassiske tekster (s. 53-66). Oslo: Gyldendal Akademisk.