Brage

Brage inneholder artikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger utgått fra Norges idrettshøgskole.

Et forstørrelsesglass. Illustrasjon. Søk i Brage

Innholdet i Brage kan også søkes opp i Oria og NORA (nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv).

Biblioteket er ansvarlig og administrator for Brage, og utfører arbeidet med å tilgjengeliggjøre dokumenter i arkivet. Send en epost til brage@nih.no hvis du har noen spørsmål. 

Politikk på tilgjengeliggjøring i Brage

Målsettingen med et institusjonelt arkiv, er å sikre digital langtidslagring av NIHs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider og masteroppgaver. Det skal også gjøre forskningsresultater gratis tilgjengelig og synlig.

Brage ble startet opp i 2008, og det skal ikke foretas retrospektiv tilgjengeliggjøring.

Så fremt rettighetshaver / copyrightlovgivning tillater det, skal alle dokumenter av følgende dokumenttyper utgått fra NIH tilgjengeliggjøres i arkivet:

 • Masteroppgaver
  Det vil i arkivet tydelig fremkomme at masteroppgavene i arkivet befinner seg på hele karakterskalaen.
 • Artikler
  Arkivet skal inneholde fagfellevurdert, akseptert versjon av artikkel uten utgivers/tidsskriftets formattering eller publisert versjon av artikkel. Sistnevnte skal velges der utgiver tillater det.
 • Doktorgradsavhandlinger
  For avhandlinger hvor utgiver(e) ikke tillater tilgjengeliggjøring av alle artikler, skal de artiklene det gis tillatelse til tilgjengeliggjøres. Så langt det er mulig skal det lenkes til sammendrag av artiklene som ikke er tillatt tilgjengeliggjort i arkivet.
 • Rapporter
  Kun rapporter fra avsluttede forskningsprosjekter ved NIH tilgjengeliggjøres i Brage - fra og med 2019. Forfatter(e) som ønsker en rapport i Brage, må selv ta kontakt med brage@nih.no.

Arkivet skal inneholde fulltekst av dokumenter – ikke bare sammendrag/referanse.

Politikk på bruk av metadata og innhold i Brage

Metadata

 • Alle har fri tilgang til metadata.
 • Metadata kan gjenbrukes i ikke-kommersielt øyemed mot lenking til opprinnelig metadatapost.
 • Metadata kan ikke gjenbrukes i kommersielt øyemed uten innhenting av skriftlig tillatelse fra Norges idrettshøgskole v/administrator av Brage.

Data

 • Hvem som helst har fri tilgang til å lese dokumentene i arkivet.
 • Dokumentene i arkivet kan ikke reproduseres/selges uten innhenting av skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.
 • Enkeltkopi av dokumenter i arkivet kan oppbevares i et hvilket som helst medium for personlig bruk uten innhenting av tillatelse, forutsatt at innholdet ikke endres.
 • Noen dokumenter kan ha rettighetsbestemmelser utover disse punktene. Det vil da tydelig fremkomme i Brage.
 • Fulltekstdokumenter kan ikke høstes av roboter med unntak av midlertidig oppbevaring for indeksering og siteringsanalyse.
 • Brage er ikke utgiver, men online arkiv.

Retningslinjer for tilgjengeliggjøring i Brage

Kun autoriserte personer på NIH kan tilgjengeliggjøre dokumenter i Brage.

Administrator i Brage kontrollerer dokumenter for validering av format.

Dokumenters validitet og autentisitet er opphavsmanns eget ansvar.

Dokumenter som tilgjengeliggjøres i Brage vil ikke bli gjort synlig i Brage før utgivers embargo er over.

Brudd på Åndsverksloven og copyright-lovgivning er forfatters egenhendige ansvar. Hvis administrator finner at noe bryter Åndsverksloven eller copyright-lovgivning, vil dokumentet bli fjernet umiddelbart.

Dokumentene skal lagres som pdf-filer så fremt det lar seg gjøre. Dokumentene i Brage lagres i uoverskuelig framtid, og Brage vil etterstrebe lesbarhet og tilgjengelighet i tråd med den teknologiske utvikling. Dokumentene vil migreres til nye filformater ved behov. Backup av innholdet i Brage ivaretas av BIBSYS sentralt.

Dokumenter blir ikke fjernet fra Brage med mindre de

 • bryter copyright-lovgivning eller er plagiat
 • de bryter annen lovgivning
 • de inneholder oppkonstruert / forfalsket forskning

Dokumenter som fjernes blir ikke slettet, men gjøres usynlig for andre enn administrator av arkivet. Metadata til dokumenter som er fjernet vil ikke være søkbare. Erratum og andre rettelser lenkes til dokumentets post i Brage.