Skulle studert kroppsøving og idrettsfag

Faglærere i kroppsøving- og idrettsfag har en viktig rolle i å bidra til elevenes utvikling og læring gjennom allsidig bevegelse. Læreren skal i tillegg skape et inkluderende og trygt læringsmiljø.

På bachelorprogrammet Faglærer i kroppsøving og idrettsfag lærer du, gjennom teori og praksis, å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Faglærer har en viktig rolle i åstimulere til bevegelsesglede for den enkelte elev, utvikle elevenes evner til å ta ansvar, vise omsorg for andre og verdsette andres innsats. Faglærere skal også ruste elevene til kritisk tenkning slik at de evner å forstå ulike perspektiver og tilnærminger til kropp, helse og trening i samfunnet.

Til tross for at kroppsøvingsfaget er det best likte faget i skolen, er det elever som er svært usikre i møte med bevegelse og aktivitet. Den største forskjellen mellom kroppsøvingstimene og andre skolefag er nemlig at elevene i større grad opptrer som seg selv gjennom at de fleste handlinger er direkte og umiddelbart synlige for de andre elevene i klassen. På den måten kommer mangfoldet i samfunnet sterkt til uttrykk, hvilket innebærer store utfordringer og muligheter, både for elevene og lærerne. Faglærer har en svært viktig rolle i å skape trygghet, og til å se den enkelte elevs behov og utfordringer. Faglærer har også en viktig rolle i å tilrettelegges slik at alle elever ønsker å være med og kan utvikle seg ut ifra sitt nivå.

Gjennom bachelorprogrammet utvikler du forståelsen og bevisstheten om at alle elever har ulike ferdigheter og forutsetninger, og at alle skal få mulighet til å delta og utvikle seg med utgangspunkt i eget ferdighetsnivå. Her spiller lærernes kompetanse, holdninger og evne til gjennomføring en nøkkelrolle.

Kontakt

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning