Mangfold ved Norges idrettshøgskole: En vei mot et enda bedre studentmiljø

I dagens samfunn er ikke mangfold bare et «buzzword», det er en realitet vi må omfavne og aktivt fremme. Som leder for studentdemokratiet ved Norges idrettshøgskole ønsker jeg å sette fokus på viktigheten av mangfold ved vår høyskole. Mangfold er nøkkelen til å skape et inkluderende og berikende studentmiljø hvor alle føler seg velkomne og respektert.

Prideflagget på NIH
Vi må aktivt jobbe for å sikre at mangfold blir en naturlig del av vår institusjon og at alle studenter føler seg inkludert og representert.

Når vi snakker om mangfold, tenker vi på ulikheter knyttet til legning, kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og alder. Dette er aspekter av identiteten vår som påvirker hvordan vi opplever verden og samhandler med andre. Det er viktig å forstå at mangfold ikke bare handler om å telle antall ulike grupper, men å anerkjenne og verdsette de unike perspektivene, erfaringene og talentene som hver enkelt student bringer med seg. Dette igjen vil kunne bringe unike perspektiver inn, berike studentenes opplevelser og fremme kreativitet og innovasjon. Vi mener dette vil skape bedre forskning, utdanning og kandidater til arbeidslivet.

Per i dag er Norges idrettshøgskole allerede et godt sted å være for mange, men vi kan alltid bli bedre. Vi må aktivt jobbe for å sikre at mangfold blir en naturlig del av vår institusjon og at alle studenter føler seg inkludert og representert. Dette handler ikke nødvendigvis om å innføre kvoter eller retningslinjer, men å skape en kultur hvor mangfold blir verdsatt og feiret.

Hva gjør NIH, og er det nok?

Studentstyret er representert i Utvalg for Likestilling, Inkludering og Mangfold (ULIM) og kan der løfte opp konkrete saker som berører dette teamet. ULIM sin rapport for 2022 inneholdt en rekke tiltak og status på disse. Vi har valgt å fremheve særlig tre tiltak vi mener er spesielt viktige og hvor det er igangsatt mange gode tiltak. Men det er fortsatt litt å hente.

  1. «Øke kunnskapen om kjønn- og seksualitetsmangfold blant studenter og ansatte» og «Arrangere seminar/workshop om kjønn- og seksualitetsmangfold»

Her planlegger NIH å gjennomføre et mangfoldsseminar 31. august 2023 som tar for seg temaer som sosial klasse, legning, funksjonshemming og kjønnsmangfold. Dette mener vi i Studentstyret at er et godt tiltak og håper at mange studenter (og ansatte) kommer til å delta. Likevel mener vi at ledelsen ved NIH er nødt til å faktisk prioritere dette mer, ved å timeplanfeste det for relevante studieprogram og komme med tydelig oppfordring til ansatte om å delta. Mangfold kommer ikke av seg selv, det krever en innsats.

  1. «Det skal legges til rette for mer åpenhet rundt usynlig funksjonshemming. Universell utforming av digitale læremidler skal være standarden ved NIH, og det vil i praksis si at PowerPoint, Word, PDF, videoer og tekstsider i Canvas skal hensynta dette»

NIH har her anskaffet og implementert mye fine verktøy under god ledelse av NIHs Læringssenter (NIHLS). Dog lurer vi på hvorvidt man har satt av nok ressurser og prioritering fra ledelsen for å faktisk følge opp dette. Videre ser vi fortsatt at det er for stor kvalitetsforskjell fra foreleser til foreleser eller emne til emne når det kommer til bruk av disse verktøyene. Opptak fra forelesninger blir ikke liggende ute fordi man gjemmer seg bak lovkravet om at all video må tekstes innen 14 dager eller slettes. Slik vi ser det, dreier dette seg om både viktigheten av å prioritere økonomiske ressurser for å anskaffe gode verktøy, men også gjennomføre kursing med ansatte. Her savner vi en mer tydelig tone fra ledelsen for å sikre at ansatte deltar på kurs og benytter seg av verktøyene. Videre har man en ypperlig mulighet til å benytte seg av studentassistenter til å f.eks. tekste videoer og lage innhold.

  1. «Styrke og synliggjøre tema om mangfold slik at det gjenspeiles i forskning, veiledning og undervisning.»

Her vil vi løfte fram blant annet institutt for fysisk prestasjonsevne som har iverksatt flere forskningsprosjekter med para-utøvere, kvinnelige idrettsutøvere og sårbare pasienter. Det at dette tas med i undervisningen er bra, men vi ønsker flere slike prosjekter og at studentene (på både bachelor og masternivå) får bidra inn.

Videre må vi sørge for at vårt faglige innhold og undervisning reflekterer mangfoldet vi har blant våre studenter. Dette betyr å inkludere perspektiver fra ulike kulturer, samfunnslag og erfaringer i undervisningen. Det kan også være hensiktsmessig å engasjere gjesteforelesere og lærere med ulik bakgrunn for å sikre at vi får et bredt spekter av perspektiver. Vi kan ikke lenger alltid belage oss på at forelesningene skal benytte de samme gamle studiene man alltid har inkludert. Man må stille seg spørsmål hvorvidt alt av studier fortsatt er relevant?

Hva gjør Studentstyret og gjør vi nok?

 

Bevisstgjøring og opplæring

Studentstyret deltar aktivt i ULIM og er med på å utfordre, men også bidra inn med forslag til konkrete tiltak. Videre jobber vi tett med prosjektlederen for Mangfoldsdagen 31. august 2023 i håp om å sikre interesse blant studentene. Dette kan bidra til å øke kunnskapen og bevisstheten blant studenter om viktigheten av mangfold og skape et inkluderende klima på NIH. Videre har vi tatt opp saker med dårlig fremkommelighet for rullestolbrukere i deler av NIHs lokaler.

Arrangementer

I juli 2023 skal NIH studenter for første gang få muligheten til å gå i Oslo Pride paraden som representanter for skolen. Vi har inngått et samarbeid med Norsk Student Organisasjon om å delta i paraden under deres parole sammen med andre skoler.

Studentorganisasjoner

Studentstyret deltar på Norsk Student Organisasjon sine landsmøter og samlinger, hvor man blant annet drøfter og vedtar politikk som berører dette temaet. Ved sist landsmøte i april, hadde vi sendt inn to endringsforslag til velferdspolitisk plattform hvor vi ønsket en styrkning av politikken for å sikre bedre mangfold lokalt og hindre aldersdiskriminering i akademia.

Når det er sagt, vi kan alltid bli bedre. Vi kan alltid fortsette å jobbe med å bidra til at NIH blir en enda mer inkluderende institusjon for alle.

Til slutt

Norges idrettshøgskole har allerede tatt flere steg mot å bli et mer mangfoldig og inkluderende sted, men vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi må fortsette å jobbe aktivt for å fremme mangfold og skape et enda bedre studentmiljø. Dette oppnår vi gjennom å samarbeide på tvers av grupper, studieprogram og institutter. Det er et kollektivt ansvar å sikre at NIH er et bra sted å være for alle ulike grupper.

La oss sammen omfavne mangfoldet ved Norges idrettshøgskole og skape en sterkere og mer inkluderende fremtid!