Engasjert i studentstyret

- Jeg brenner for at Norges idrettshøgskole (NIH) skal være Norges beste studiested! Som nyvalgt leder av studentstyret høgskolen ønsker jeg å fortelle om hvordan det er å sitte i studentstyret og hvordan vi jobber for en bedre studiehverdag for studentene våre.

Olav tar en master innen Sport Management ved Norges idrettshøgskolen. Han har tidligere sittet som nestleder i studentstyret, og er nå valgt som leder. Han brenner for NIH, og ønsker at høgskolen skal være Norges beste studiested.

Hva gjør SST

Studentstyret er det øverste valgte organet i studentdemokratiet på NIH. Det vil si at vi skal være bindeleddet mellom studentene og ledelsen, samt tale studentenes sak i alle råd og utvalg ved institusjonen.

Visjonen vår er følgende; «NIH skal være Norges beste studiested.» For å realisere den jobbet vi i fjor etter en handlingsplan der hovedpunktene var:

  1. SST skal arbeide for et godt studentmiljø på NIH,
  2. Vi skal bidra til å synliggjøre NIH-studentenes kompetanse ovenfor arbeidslivet,
  3. SST vil arbeide for å videreutvikle studiekvaliteten på NIH, samt
  4. Sikre og beskytte NIH-studentenes rettigheter og ønsker.  

I fjor gjennomførte vi ulike arrangementer slik som vår årlige debatt som ble live streamet fra vår egen Facebookside. Vi arrangerte også foreningsseminar for foreningene våre, der vi hadde fokus på bl.a. markedsføring gjennom sosiale medier. Flere av oss deltok også aktivt i innkjøpsprosessen til nytt inventar til ”nye” NIH, blant annet var jeg med til Italia for å teste noe av det nye treningsutstyret som kommer i treningssenteret. Vi deltok også på Norges Studentorganisasjons årsmøte, og andre studentpolitiske arrangement utenfor NIH.

I september fikk NIH nytt studentstyre. Fra venstre: Vilde Hammernes Pedersen, Kjetil Rønneberg, Anders Norum, studentstyre leder Olav Skrudland og nestleder Andrea Bell Pedersen


Studentstyret jobber i tillegg tett med studentforeningene på NIH. Vi jobber for å legge til rette for at de kan gjennomføre arrangementene deres når det kommer til økonomi, samarbeid mellom foreningene og deling av arrangement på sosiale medier. Vi samler foreningene til foreningsmøter, og foreningene er også representert i tillitsvalgtmøtene. 

Hvilken rolle har SST mot studentene
Studentstyret fungerer som bindeleddet mellom studentene og ledelsen. Dette skjer gjennom direkte kontakt med alle studenter ved institusjonen, men særlig gjennom tillitsvalgte og i tillitsvalgtmøter. For studieåret 2017/2018 velges det to tillitsvalgte i hver ”klasse”. De representerer sine respektive klasser i tillitsvalgtmøter. SST arrangerer seks tillitsvalgtmøter i året.  Her informerer vi om ulike saker og hendelser ved NIH. Rektoratet og ledelsen er ofte tilstede og gir sine uttalelser.

Et av de viktigste punktene på agendaen er tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. I forkant av møtene forbereder de en saksliste, etter samtaler med de andre studentene i klassen, og gjennom klassens time. Studentstyret har dermed mulighet til ta sakene videre inn i ulike utvalg og på den måten tale studentenes sak der.  SST bidrar i så måte til å skape et så lite skille som mulig mellom studentene og ledelsen.

Hva er positivt med å engasjere seg i SST?

Det positive med et engasjement i studentstyret er muligheten til å påvirke, gjennom deltakelse i ulike råd og utvalg, hva som skjer på høgskolen. I tillegg er det sosialt og utrolig lærerikt. Man lærer om alt fra styrearbeid, møtevirksomhet, økonomistyring, samarbeid og ledelse. Det å engasjere seg i SST har i tillegg positiv innvirkning på videre karriere ved at man opparbeider seg et nettverk både innenfor og utenfor NIH. Samtidig er det positivt med styreverv på CVen. 

Studentstyret jobber med å fremme godt studiemiljø gjennom strategisk arbeid mot ledelsen og gjennom ulike studentaktiviteter.


Hvorfor har jeg engasjert meg

Jeg startet på NIH august 2014, og siden da har NIH vært mitt andre hjem som jeg har blitt veldig glad i. På andre studieår valgte jeg å engasjere meg ved å være tillitsvalgt. Dette var en rolle jeg trivdes i, men samtidig ønsket jeg mer ansvar. På tredje studieår bestemte jeg meg for å stille til valg som nestleder i studentsyret – et verv jeg var så heldig å bli valgt inn i. I september i år ble jeg valgt inn som leder. Årsaken til mitt engasjement er ønsket om å gi noe tilbake til NIH og studentene.  Høgskolen står meg nært til hjertet – jeg har fått mange gode venner her, hatt opplevelser jeg aldri kommer til å glemme, og fått mye kunnskap og kompetanse. Derfor ønsker jeg å gi noe tilbake, ved å jobbe for at NIH skal bli så bra som mulig. Dette gjelder særlig for studentene, slik at de skal få den samme opplevelsen av NIH som jeg har fått.

SST det neste året

Den første oppgaven til det nye studentstyret er å lage en ny handlingsplan for året som kommer. Det blir da viktig å videreføre det som var bra fra i fjor, og finne løsninger på det som ikke var fullt så bra. På den måten kan vi jobbe med saker ut fra en enda bedre handlingsplan enn tidligere.

Det jeg ser på som hovedoppgavene fremover er å bistå med det vi kan når det kommer til ferdigstillelsen av rehabiliteringen. I tillegg må vi være delaktige og representere studentene i revideringen av studieporteføljen, jobbe med bedre kontakt med arbeidslivet, følge opp alle saker som kommer inn fra studentene, fortsette arbeidet med å arrangere debatter, foredrag, og andre arrangementer, og ikke minst jobbe videre med å bedre studiekvaliteten på NIH.

Håper alle får et flott år her på NIH, og oppfordrer studentene til å engasjere seg, og å være med på alle arrangementer i regi av oss og foreningene!