Reservasjon av studieplass

Studenter kan søke om reservasjon av studieplass før studiestart.

Søkere kan få reservert studieplassen sin til neste studieår grunnet innkalling til førstegangstjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner.

Hvordan reservere studieplassen

For å søke om reservasjon av studieplass må søker gjøre følgende:

  • takke ja til studietilbudet innen svarfristen.
  • fylle ut alle felt i søknadsskjemaet og sende dette inn til NIH senest 3 uker etter at tilbud om studieplass er sendt ut.
  • legge ved dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen (dette kan eksempelvis være brev om innkallelse til førstegangstjeneste).

Søknadsskjema og annen dokumentasjon må være NIH i hende senest 3 uker etter at tilbud er sendt ut. Om fristen ikke overholdes vil det ikke være mulig å få studieplassen reservert.
Alle dokumenter må være i .pdf format, og sendes som vedlegg, i en og samme epost.

Søknaden sendes per epost til: opptak@nih.no

Om du søker grunnet medisinske årsaker må søknadsskjema, samt andre dokumenter sendes per post til NIH, og ikke som vedlegg i en epost.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august