Politiattest

Studentar som kan kome i kontakt med mindreårige som ein del av klinisk undervisning eller praksisstudium, skal legge fram politiattest som nemnt i politiregisterloven.

Kven skal levere politiattest?

Studentar som startar på følgande grunnstudiar må levere politiattest ved studiestart:

  • bachelor i friluftsliv
  • bachelor i Sport Management
  • bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi
  • bachelor i trening, helse og prestasjon
  • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag

Følgande vidareutdanningar har også krav om politiattest:

  • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)
  • Master i idrettsfysioterapi
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Kva skjer om eg ikkje leverer?

Studentar som ikkje leverer politiattest jamfør reglane i forskrift om opptak til høgare utdanning, har ikkje rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudium ved den aktuelle utdanninga. Studentar vil difor miste sin studierett.

Politiattest kan ikkje vere eldre enn tre månader når han blir levert til NIH.

Korleis søker eg?

Du kan søkje om politiattest via Studentweb frå og med 1. august. Studentweb sender automatisk data om kva politiattest du treng, og du kjem dermed til eit ferdigutfylt skjema i bestillingsløysinga til politiet. Vi tilrår at du gjer dette snarast mogleg frå og med 1. august.

Merk at politiet ka ha ei behandlingstid på inntil 3 veker.

Kva står i politiattesten?

I politiattest for personar som skal ha omsorg for eller oppgåver knytt til mindreårige (barneomsorgsattest), skal det gå fram om personen er sikta, tiltalt, har vedtatt førelegg eller er dømt for overskriding av paragrafar i straffeloven som omhandlar narkotika, seksualforbrytingar og valdssaker, jf. Politiregisterloven.

Når skal eg levere politiattesten til høgskulen?

Dersom du har fått studieplass og ikkje har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til den aktuelle utdanninga, skal du legge fram politiattest seinast ved studiestart.

Dersom du har fått studieplass og har merknad på politiattesten som er relevant for studiet du har fått opptak til, skal du sende politiattesten til Norges idrettshøgskole seinast 3 veker etter at du har fått tilbod om studieplass.

NB! Politiattesten skal ved levering til Norges idrettshøgskole ikkje vere eldre enn tre månader. Vi godtek ikkje kopi eller skannet versjon av politiattesten. Du må framvise original versjon av politiattesten. Mottek du politiattest via digital postkasse, må du skrive ut og levere begge sider av attesten.

Politiattesten er berre gyldig tre månader frå datoen den er skreve ut.

Kor skal eg levere politiattesten?

Du leverer politiattesten i Servicetorget, eller sende det til følgande adresse:
Norges idrettshøgskole
Opptakskontoret
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Kontakt

Studieseksjonen

E-post: ses@nih.no