Direkte opptak til tredje studieår - LUPE

Opptakskrav for å starte direkte på tredje studieår i Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole.

Opptakskrav

  • Fullført 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (bachelor)
    • faglærerutdanningen må ha vært påbegynt tidligst høsten 2018 grunnet fagfornyelsen.

Informasjon

Læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket gjelder alle fag og ble innført for alle trinn skoleåret 2020-2021. De nye læreplanene for fag ble innført trinnvis over en periode på tre år. Skoleåret 2022-2023 blir læreplanene i fagfornyelsen innført for vg3 og studieforberedende programfag.

Fagfornyelsen er den største læreplanendringen som noen gang er gjort. Mål og prinsipper for fagfornyelsen er beskrevet i Meld. St. 28 (2015–2016) Fag-Fordypning-Forståelse og denne tydeliggjør hvor ulik denne læreplanen er fra tidligere planer.

Kjerneelementer er en av de største endringene og skal angi det viktigste og mest sentrale elevene skal lære i fag. 

Fagfornyelsen (udir.no)

Kunnskapsdepartementet. (2016). Meld. St. 28 (2015–2016), Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august