Medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko for tuberkulose eller MRSA må du testes hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen ved NIH før du kan starte praksisopplæring/ klinisk undervisning.

Resultat av test leveres enten til Servicetorget eller sendes til NIH innen frist for semesterregistrering ved påbegynnelse av studiet. Det skal ikke sendes per epost til NIH.

Tuberkuloseundersøking

Alle studenter ved studiene som trenger å testes for tuberkulose må levere inn testresultat de mottar fra helsemyndighetene.

Studenter ved visse utdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking.  Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor.

Dette gjelder følgende utdanninger:

 • bachelor  i friluftslivsfag (FL)
 • bachelor i Sport Management (SPM)
 • bachelor trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
 • bachelor trening, helse og prestasjon (THP)
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)
 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)
 • Master i idrettsfysioterapi
 • Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i følgende land (jfr. Forskrift om tuberkuloseundersøkelse § 3-1):

 • alle amerikanske land utenom USA og Canada
 • alle asiatiske land utenom Japan
 • alle afrikanske land
 • alle oseaniske land utenom Australia og New Zealand
 • følgende europeiske land: Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Russland, Serbia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, og Usbekistan

Hvis du har oppholdt deg i ett eller flere land over i mer enn tre måneder i løpet av de siste tre årene, må du avlegge tuberkulosetest.

Tuberkulosetest avlegges hos fastlege eller på lokal helsestasjon, hvor man må ta blodprøve (IGRA-test) og lungerøntgen. Røntgen og avlesing av prøve avtales med lege, eller kontakt Diagnosestasjon for Oslo og Akershus ved Ullevål universitetssykehus (tlf. 02770). Tuberkuloseundersøkelsen må være foretatt tidligst to måneder etter at du sist forlot ett av de aktuelle landene.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Alle studenter ved studiene som trenger å testes for MRSA må levere inn testresultat de mottar fra helsemyndighetene.

Studenter som kan ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker.

Resultat av test leveres enten til Servicetorget eller sendes til NIH innen frist for semesterregistrering ved påbegynnelse av studiet. Det skal ikke sendes per epost til NIH.

Dette gjelder følgende utdanninger:

 • bachelor trening, helse og prestasjon (THP)
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene:

 • har arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden
 • har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden

Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

 

Plikt til å gjennomføre undersøkelsene

Dersom du kommer inn under reglene for disse undersøkelsene, har du selv ansvaret for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsene må være klart før du kan starte med praksis. Nærmere regler og gjennomføringen av dette vil du få beskjed om før studiestart.

Manglende innlevering av legeerklæring når dette er påkrevd, vil medføre at du ikke kan delta i praksis og klinisk undervisning. Dette vil si at utdanningen ikke kan gjennomføres. Frist for innlevering av dokumentasjon er innen fristen for semesterregistrering for høstsemesteret studiet påbegynnes.

Kontakt

Studieseksjonen

E-post: ses@nih.no