Kroppsøving deltid, del 2

Kroppsøving deltid del 2 er under omstrukturering og vil tidligst bli gjennomført høsten 2023.

Studiefakta

Søknadsfrist

Studiet tilbys ikke i 2022

Studiepoeng

30

Kroppsøving deltid, del 2

Innhold

Studieprogrammet Kroppsøving deltid er betalingsstudier og retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Emner vil bestå av både fysisk undervisning på campus, digitale forelesinger, selvstudium og oppgaver mellom samlingene.

Studieprogrammet er under omstrukturering. Nytt innhold for emnet Kroppsøving deltid del 1 tilbys høsten 2022. Nytt innhold for emnet Kroppsøving deltid del 2 vil tidligst tilbys høsten 2023.

Om emnet

Kroppsøving deltid, del 2 retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving og trenere og ledere i idrettslag. 

Øvrig informasjon

Søknadsprosess

Søknadsperioden er 1.februar - 15.mai. 

Alle må søke om studieplass direkte til Norges idrettshøgskole. Det er NIH som behandler søknad om studieplass. 

Studie- og semesteravgift

Studieavgiften betales i fire rater, to i hvert semester. Semesteravgift og bøker kommer i tillegg. 

Studiestart

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Studielån og stipend

Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i Statens lånekasse for utdanning.

Er du lærer? 

Dersom du er lærer og jobber i skolen er det anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud» for deltidsstudiet. Søknadsfrist via UDIR er 1. mars. Snakk med din leder om dette.

«Annet studietilbud» er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet.

Lærere som søker støtte via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg, kopier av vitnemål eller attester lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til Trude Størm Borlaug

Bekreftelse eller frasigelse av studieplass

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende.

Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften betales.

Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren kunne miste studieplassen. Dersom en søker ønsker å trekke seg fra et studium før studiestart, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom en student trekker seg fra studiet etter studiestart, må hele studieavgiften betales. 

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24