Friluftsliv deltid, del 2

Friluftsliv deltidsstudium, (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Deltidsstudiet skal kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer. Ledelse vektlegges i friluftsliv del 2.

Studiefakta

Søknadsfrist

Studiet tilbys ikke 2022/2023

Studieplan

Se studiehåndboken

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

Studieavgift, semesteravgift; bøker og evt. reise-, mat- og oppholdsutgifter kommer i tillegg.

Friluftsliv deltid, del 2

Innhold

Om studieprogrammet Friluftsliv deltid

Friluftsliv deltid består av del 1 og del 2, som begge går over ett studieår og som gir 30 studiepoeng (sp) hver, totalt 60 sp tilsvarer ett studieår innen bachelor i friluftsliv. Programmet kan også inngå i andre bachelorgrader. Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer for opptak til master i idrettsvitenskap, med friluftsliv som tema.

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse.

Friluftsliv deltid del 2 gir studentene

 • Ledelse læres gjennom at studentene får erfaringer i å bevege seg sammen med andre mot et felles mål, og bidra til samarbeid mellom deltakerne
 • Studiet vektlegger friluftsliv innen pedagogiske perspektiver der det å kunne ta ansvar for mennesker i ulike naturmiljøer, og deres opplevelser, erfaring og læring, er sentralt
 • Pedagogikk, filosofi, fenomenologi og psykologi trekkes inn for å belyse friluftslivsfaglige tema
 • I studiet vektlegges at studentene utvikler kroppslige og praksisnære kunnskaper. Sentrale tema er videre didaktikk og gruppedynamikk i friluftslivet, læring, turglede, våkne veivalg, paktisk klokskap og refleksjon

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogram Friluftsliv deltid

 • Undervisningen i deltidsstudiene er organisert som studiesamlinger i ulike naturmiljøer gjennom hele året, hver på fire til seks døgn.
 • Mellom studiesamlingene legges det opp til aktiv utøvelse av friluftsliv, erfaringsutveksling og refleksjon, skriftlige oppgaver og praksis.
 • Studiene er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig.
 • Det er krav om 80 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger.  

Rammene for undervisningen spesifikk til del 2

Gjennom studiet vektlegges miljøorientering, rammer for friluftslivsutøvelse, og forvaltningsmessige og kulturhistoriske tema knyttet til stedet undervisningen foregår.

Mer detaljer kommer senere. 

Samlingsdatoer

Mer detaljer kommer senere. 

Øvrig informasjon

Krav til studiet

Det er en forutsetning at studentene må:

 • ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv
 • kunne svømme
 • gå på ski med en sekk på minst femten kilo på ryggen i flere dager utenfor løype
 • padle en kajakk på tur over flere dager
 • gjennomføre kameratredning

Studiestart

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Studielån og stipend

Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i Statens lånekasse for utdanning.

Er du lærer? 

Dersom du er lærer og jobber i skolen er det anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud» for deltidsstudiet. Søknadsfrist via UDIR er 1. mars. Snakk med din leder om dette.

«Andre studietilbud» er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet.

Lærere som søker støtte via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg, kopier av vitnemål eller attester lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til Trude Størm Borlaug

Bekreftelse eller frasigelse av studieplass

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende.

Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften betales.

Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren kunne miste studieplassen. Dersom en søker ønsker å trekke seg fra et studium før studiestart, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom en student trekker seg fra studiet etter studiestart, må hele studieavgiften betales. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer ikke direkte til spesifikke arbeid/yrkesroller men kan sammen med andre kvalifikasjoner være egnet til å jobbe innen:

 • Barnehage og skole: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/assisten/veileder.
 • Turisme og reiseliv: Naturguide/turleder/veileder (ansatt eller med eget foretak).
 • Kurs- og eventmarkedet: Kursleder/aktivitetsleder/veileder.
 • Helse: Aktivitetsleder/turleder/assistent/veileder.
 • Forvaltning: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/saksbehandler/konsulent.
 • Freelance: selvstendig næringsdrivende som jobber oppdragsbasert innenfor flere av de ovennevnte yrkesroller og sektorer.  

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24