Friluftslivsfag deltid 2

Friluftslivsfag deltid 2 (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med mennesker i natur. Programmet er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til pedagogisk ledelse og sikker ferdsel.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni 2023

Studieplan

Friluftslivsfag deltid 2

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

Studieavgift kr. 28 800,-, semesteravgift kr. 740,-; bøker og evt. reise-, mat- og oppholdsutgifter kommer i tillegg.

Friluftslivsfag deltid 2

Innhold

Om studieprogrammet Friluftslivsfag deltid

Friluftslivsfag deltid består av del 1 og del 2, som begge går over ett studieår og som gir 30 studiepoeng (sp) hver, totalt 60 sp tilsvarer ett studieår innen bachelor i friluftsliv. Programmet kan også inngå i andre bachelorgrader. Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer for opptak til master i idrettsvitenskap, med friluftsliv som tema.

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse.

Friluftslivsfag deltid 2 gir studentene

 • Ledelse læres gjennom at studentene får erfaringer i å bevege seg sammen med andre mot et felles mål, og bidra til samarbeid mellom deltakerne
 • Studiet vektlegger friluftsliv innen pedagogiske perspektiver der det å kunne ta ansvar for mennesker i ulike naturmiljøer, og deres opplevelser, erfaring og læring, er sentralt
 • Pedagogikk, filosofi, fenomenologi og psykologi trekkes inn for å belyse friluftslivsfaglige tema
 • I studiet vektlegges at studentene utvikler kroppslige og praksisnære kunnskaper. Sentrale tema er videre didaktikk og gruppedynamikk i friluftslivet, læring, turglede, våkne veivalg, paktisk klokskap og refleksjon
 • Programmet vektlegger et friluftsliv som tar klimakrisen og naturens sårbarhet på alvor. Tematikker knyttet til bærekraft og stedsteori står sentralt i studiet.

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogram Friluftslivsfag deltid

 • Undervisningen i deltidsstudiene er organisert som studiesamlinger i ulike naturmiljøer gjennom hele året, hver på fire til seks døgn.
 • Mellom studiesamlingene legges det opp til aktiv utøvelse av friluftsliv, erfaringsutveksling og refleksjon, skriftlige oppgaver og praksis.
 • Studiene er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig.
 • Det er krav om 80 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger.  

Samlingsdatoer

 • Uke 33:      Fredag 18. - mandag 21. august 2023
 • Uke37/38: Torsdag 14. - mandag 18. september 2023
 • Uke 47/48: Fredag 24. - mandag 27. november 2023
 • Uke 8/9:     Torsdag 22. - mandag 26. februar 2024
 • Uke 14/15:  Fredag 5. april - torsdag 11. april 2024
 • Uke 22/23:  Fredag 31. mai - mandag 3. juni 2024 

Øvrig informasjon

Krav til studiet

Det er en forutsetning at studentene må:

 • ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv
 • kunne svømme
 • gå på ski med en sekk på minst femten kilo på ryggen i flere dager utenfor løype
 • padle en kajakk på tur over flere dager
 • gjennomføre kameratredning

Studiestart

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Studielån og stipend

Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i Statens lånekasse for utdanning.

Er du lærer? 

Dersom du er lærer og jobber i skolen er det anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud» for deltidsstudiet. Søknadsfrist via UDIR er 1. mars. Snakk med din leder om dette.

«Andre studietilbud» er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet.

Lærere som søker støtte via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg, kopier av vitnemål eller attester lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til Trude Størm Borlaug

Bekreftelse eller frasigelse av studieplass

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende.

Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften betales.

Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren kunne miste studieplassen. Dersom en søker ønsker å trekke seg fra et studium før studiestart, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom en student trekker seg fra studiet etter studiestart, må hele studieavgiften betales. 

Jobbmuligheter

Programmet gir bred og variert kompetanse rettet mot tilrettelegging for læring, mestring, helsefremming og opplevelser i naturen. Programmet er relevant for de som søker seg mot arbeid innen friluftslivsforvaltning, helserettet arbeid, naturbasert reiseliv og arbeid med pedagogiske praksiser i natur. Programmet tilrettelegges for å sees i sammenhengen med studentenes nåværende og fremtidige arbeidssituasjon og i livslangt perspektiv.

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24