Friluftslivsfag deltid 1

Friluftslivsfag deltid 1 (FLD1) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Målet med deltidsstudiet er å kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer.

Studiefakta

Søknadsfrist

Studiet tilbys ikke 2023/2024

Studieplan

Friluftslivsfag deltid 1

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

Studieavgift, semesteravgift kr 740,-; bøker og evt. reise-, mat- og oppholdsutgifter kommer i tillegg.

Friluftslivsfag deltid 1

Innhold

Om studieprogrammet Friluftslivsfag deltid

Friluftslivsfag deltid består av del 1 og del 2, som begge går over ett studieår og som gir 30 studiepoeng (sp) hver, totalt 60 sp tilsvarer ett studieår innen bachelor i friluftsliv. Programmet kan også inngå i andre bachelorgrader. Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer for opptak til master i idrettsvitenskap, med friluftsliv som tema.

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse.

Friluftslivsfag deltid 1 gir studentene

 • Teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur
 • Utdanningen er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som kreves for å arbeide med friluftsliv.

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogram Friluftslivsfag deltid

 • Undervisningen i deltidsstudiene er organisert som studiesamlinger i ulike naturmiljøer gjennom hele året, hver på fire til seks døgn.
 • Mellom studiesamlingene legges det opp til aktiv utøvelse av friluftsliv, erfaringsutveksling og refleksjon, skriftlige oppgaver og praksis.
 • Studiene er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig.
 • Det er krav om 80 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger.  

Rammene for undervisningen spesifikk til FLD 1

 • Om lag 30 døgn, fordelt på 7 studiesamlinger, i ulike naturmiljøer; kyst, nærmiljø, fjell, skog og vann
 • Undervisningen dekker alle årstider. Mye av undervisningen er lagt til utvidede helgesamlinger utenfor NIH, med døgnkontinuerlig virksomhet
 • Praksisopplegg og turer utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskaper, og de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis
 • Undervisningen legger stor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer.
 • Det skal leveres individuelle læringsmål til hver samling (unntatt samling 1). 

Øvrig informasjon

Krav til studiet

Det er en forutsetning at studentene må:

 • ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv
 • kunne svømme
 • gå på ski med en sekk på minst femten kilo på ryggen i flere dager utenfor løype
 • padle en kajakk på tur over flere dager
 • gjennomføre kameratredning

Studiestart

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Studielån og stipend

Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i Statens lånekasse for utdanning.

Er du lærer? 

Dersom du er lærer og jobber i skolen er det anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud» for deltidsstudiet. Søknadsfrist via UDIR er 1. mars. Snakk med din leder om dette.

«Andre studietilbud» er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet.

Lærere som søker støtte via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg, kopier av vitnemål eller attester lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til Trude Størm Borlaug

Bekreftelse eller frasigelse av studieplass

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende.

Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften betales.

Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren kunne miste studieplassen. Dersom en søker ønsker å trekke seg fra et studium før studiestart, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom en student trekker seg fra studiet etter studiestart, må hele studieavgiften betales. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer ikke direkte til spesifikke arbeid/yrkesroller men kan sammen med andre kvalifikasjoner være egnet til å jobbe innen:

 • Barnehage og skole: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/assisten/veileder.
 • Turisme og reiseliv: Naturguide/turleder/veileder (ansatt eller med eget foretak).
 • Kurs- og eventmarkedet: Kursleder/aktivitetsleder/veileder.
 • Helse: Aktivitetsleder/turleder/assistent/veileder.
 • Forvaltning: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/saksbehandler/konsulent.
 • Freelance: selvstendig næringsdrivende som jobber oppdragsbasert innenfor flere av de ovennevnte yrkesroller og sektorer.  

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24