Pedagogikk

Studiet tar for seg hvordan man kan jobbe pedagogisk med å begrunne, forstå og legge til rette for menneskers danning, utvikling og læring i ulike aktivitetskontekster.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Pedagogikk

Studiepoeng

120

Studieplasser

20

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Pedagogikk

Poenggrenser

2022: 37,5

Søknadskode

3023

Søk her fra 1. februar

Innhold

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning pedagogikk, gir studenter muligheten til å fordype seg i kunnskap om læring og utvikling for spesifikke målgrupper innen eksempelvis friluftsliv eller fysisk aktivitet og funksjonshemming.

Menneskers danning, utvikling og læring foregår både på tvers og på langs av livsløpet og kan ikke avgrenses til definerte stadier eller alder alene. Endringer kan oppstå gjennom involvering i kontekster eller praksiser som for eksempel politisk arbeid, teater, treningssentre, rehabilitering, friluftsliv, kroppsøving, organisert- og selvorganisert trenings- og bevegelsesaktivitet osv. Disse aktivitetskontekstene avspeiler ofte ulike verdier og målsettinger, og det pedagogiske arbeidet med mennesker i disse kontekstene krever ulike begrunnelser, refleksjoner og handlemåter.  

Etter fullført utdanning vil mange av NIHs masterstudenter arbeide innenfor en av kontekstene som er nevnt over. Denne type arbeid forutsetter en grunnleggende forståelse av det å arbeide pedagogisk med menneskers atferd, kroppslige erfaring og evne til kritisk refleksjon. Hovedmålet med den pedagogiske profilen er derfor å utvikle denne forståelsen – og evnen til å anvende den. 

Studieretningen er relevant for alle studenter som har til hensikt å arbeide med, eller studere menneskers danning, læring og utvikling innenfor utvalgte aktivitetskontekster. Innenfor studieretningen tilbys generelle kurs, samt kurs for de som ønsker å spesialisere seg på fysisk aktivitet og funksjonshemming, friluftsliv, movement learning og meaningful physical education. 

I første semester gis studentene en grundig innføring i pedagogisk teori og fagtradisjoner. Du får også en opplæring i avansert kvantitativ metode og inngående kjennskap til vitenskapsteoretiske prinsipper.  

Andre semester er praksisnært og store deler av undervisningen vil foregå i samarbeid med en ekstern arbeidsplass der du vil bruke din faglige kompetanse til problemløsning og prosjektarbeid. Videre undervises det i avanserte kvalitative metoder.  

I tredje semester gis studentene valgfrihet og kan velge:  

  • Utveksling ved en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon  
  • Videre fordypning i idrettspedagogikk med en fagpakke bestående av fem fag.  
  • Begynne å skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng, som fortsettes og leveres i fjerde semester  

Fjerde semester skriver alle studenten en avsluttende masteroppgave. Studenter som valgte utveksling eller faglig fordypning i tredje semester påbegynner en masteroppgave på 30 studiepoeng. 

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogrammet

Studieprogrammet Idrett og samfunnsvitenskap har flere fellesemner i løpet av studiet. De ulike studieretningene benytter varierte arbeidsformer som forelesninger, seminardeltakelse og prosjektjobbing i grupper.

Master i idrett og samfunnsvitenskap

1. semester, obligatoriske emner, retning pedagogikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
VIT401 Vitenskapsteori og forskningsetikk 5 sp Høst
MET402 Kvantitativ metode 10 sp Høst
MA473 Pedagogical theory I 15 ECTS Fall

 

2. semester, obligatoriske emner, retning pedagogikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MET403 Kvalitativ metode 10 sp Vår
MA475 Prosjektdesign i arbeidslivet 20 sp Vår

 

3. semester, retning pedagogikk
Velg pedagogisk emnepakke 30 sp, masteroppgave 60sp, eller dra på utveksling
(Det planlegges endringer i emnepakken for høsten 2024).
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA534 Pedagogisk teori II: Danning, læring og utvikling i kontekst 10 sp Høst
MA535 Pedagogiske perspektiver på meningsfull bevegelse 5 sp Høst
MA536 Movement learning and ecological dynamics 5 ECTS Fall
MA537 Pedagogical perspectives in outdoor learning 5 ECTS Fall
MA538 Perspektiver på fysisk aktivitet og funksjonshemming 5 sp Høst
MA550 Masteroppgave i Idrett og samfunnsvitenskap 60 sp Høst og vår

 

4. semester, retning pedagogikk
Fortsett med 60 sp masteroppgave eller velg 30 sp masteroppgave
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA545 Masteroppgave i Idrett og samfunnsvitenskap 30 sp Vår

Spesifikt til studieretning pedagogikk

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Det vil forventes interesse for selv å bidra til egen og andres kunnskapsutvikling gjennom seminararbeid, innlevering av essays og studentpresentasjoner.   

Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.  

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv.  

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet idrettspedagogikk.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Studieretningen kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid rundt pedagogiske problemstillinger som angår mennesker atferd, danning, læring og utvikling. Profilen gir innsyn i ulike pedagogiske perspektiver og dermed ulike teoretiske tilnærminger til hvordan vi kan forstå, arbeide med og forske på atferd, danning, læring og utvikling generelt – og innenfor ulike aktivitetskontekster spesielt.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august