Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag, utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, læring, glede og mestring.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag

Studiepoeng

300 (mastergrad)

Studieplasser

40

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Søk master (5-årig løp)
Søk master (3. - 5.år)

Opptakskrav

Direkte opptak til 3. studieår

Poenggrenser

Nytt opptak

Søknadskode

3030

Søk her fra 1. februar

Innhold

Regjeringen har erklært at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. Det er derfor vedtatt at lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag skal være 5-årig, altså på masternivå. Norges idrettshøgskole tilbyr derfor som den første i Norge 5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 1 - 13.  

Det vil si du kan undervise i kroppsøving på barnetrinn og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole. Lærerutdanningen er to-faglig og i tredje år av utdanninga er det lagt til rette for å studere et annet skolefag på 60 studiepoeng eller to skolefag på 30 studiepoeng, hvorav det ene kan være spesialpedagogikk.

Utdanningen gir solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Lærerutdanningen skal sette fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse.

I lærerutdanningen vil du blant annet lære:

  • Hvordan du utarbeider god og målrettet undervisning som inkluderer alle elever
  • På hvilke måter du som lærer har betydning for elevenes læring og utvikling
  • Å bidra til gode opplevelser, kroppslig læring, mestring og utvikling av elevers selvbilde
  • Hvordan fremme kroppsøving og idrettsfagets plass og rolle i samfunnet

Du blir lærer gjennom arbeid med ulike bevegelsesaktiviteter, fagdidaktikk (undervisningslære), forskning og utviklingsarbeid, profesjonsfag og praksisopplæring. I studiet inngår 130 dager praksis, hovedsakelig i grunnskole og videregående opplæring. Dette gir faglig grunnlag for profesjonell utøvelse av lærerrollen. 

Arbeidsformer og organisering

1. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
LKI100 Profesjonsfag - å være lærer 10 sp Høst
LKI110 Bevegelsesaktiviteter, dans og kroppslig læring 15 sp Høst
LKI111 Svømming, lek og vannaktivitet 5 sp Høst og vår
LKI120 Friluftsliv i skolen 10 sp Høst og vår
LKI130 Praksis 1   Høst og vår
LKI106 Profesjonsfag - elevers læring og utvikling, læreplanteori og utdanningshistorie 10 sp Vår
LKI125 Treningslære i skolen 10 sp Vår

 

2. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
LKI221 Idrettsfag i skolen 10 sp Høst
LKI226 Idrett, helse og samfunn 10 sp Høst
LKI201 Profesjonsfag - elevens rettigheter, fag- og skoleutvikling 20 sp Høst og vår
LKI212 A constraints led approached to sports activities and movement learning 15 ECTS Høst og vår
LKI230 Praksis 2   Høst og vår
LKI220 Friluftsliv i videregående skole 5 sp Vår

 

3. studieår, velg FAG 2 Treningslære 60sp (NIH) eller
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
IDR107 Idrett og samfunn 10 sp Høst
TI100 Idrettspsykologi 1 10 sp Høst
LKI235 Treningsfysiologi for idrettsfag 10 sp Høst
LKI300 Profesjonsfag - lærer på idrettsfag 10 sp Høst og vår
LKI236 Treningsplanlegging for idrettsfag 10 sp Vår
THP102 Idrettsernæring 10 sp Vår

 

3. studieår, velg FAG 2 Friluftsliv 60sp (NIH)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
FRI200 Profesjonell utvikling 10 sp Høst og vår
FRI201 Naturguiding og naturbasert reiseliv 10 sp Høst og vår
FRI202 Friluftsliv og helse 10 sp Høst og vår
FRI203 Lek og læring i friluftsliv 10 sp Høst og vår
FRI204 Friluftsliv, kultur, samfunn 10 sp Vår
LKI300 Lærer på idrettsfag - profesjonsfag 10 sp Høst og vår

 

4. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
LKI400 Profesjonsfag og fagfordypning  15 sp Høst
LKI410 Vitenskapsteori og metode 15 sp Høst
LKI430 Praksis 4   Høst
Utveksling. Tema: Læreren som veileder og fagutvikler
LKI401 Profesjonsfag og fagfordypning 2 15 sp Vår
LKI405 Læreren som veileder og fagutvikler 15 sp Vår
LKI430 Praksis 4   Vår

 

5. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
LKI500 Læreren som profesjonsutøver 10 sp Høst og vår
LKI510 Prosjektplan 5 sp Høst
LKI520 Masteroppgave 45 sp Høst og vår
LKI530 Praksis 5   Høst og vår

Lærerutdanningen er 5-årig. I første og andre år legges det i studiet opp til veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer med fokus på den profesjonelle lærer. Lærerutdanningens to siste år gir deg anledning til å fordype deg og skrive masteroppgave.  

I tredje år av utdanningen er det lagt til rette for å studere et annet skolefag på 60 studiepoeng eller to skolefag på 30 studiepoeng, hvorav det ene kan være spesialpedagogikk. På NIh vil det være mulig å ta Friluftsliv eller Treningslære som fag 2. Fag 2 (og eventuelt fag 3) kan tas ved andre universitet og høgskoler, og NIH har avtale med MF vitenskapelig høyskole.

Skolepraksisen i utdanningen foregår under veiledning av lærere i grunnskole og videregående skole. I hele studiet stilles krav til fremmøte og aktiv deltakelse, og du vil få en stor grad av ansvar.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter fjerde studieår og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Videre studier

Etter fullført 5-årig lærerutdanning, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Ved fullført 5-årig lærerutdanning kan du undervise i grunnskole og videregående opplæring.

Se ulike jobbmuligheter.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning