Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag, utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, læring, glede og mestring.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag

Studiepoeng

300 (mastergrad)

Studieplasser

40

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søk master (5-årig løp)

Innhold

Regjeringen har erklært at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. Det er derfor vedtatt at lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag skal være 5-årig, altså på masternivå. Norges idrettshøgskole tilbyr derfor som den første i Norge 5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 1 - 13.  

Det vil si du kan undervise i kroppsøving på barnetrinn og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole. Lærerutdanningen er to-faglig og i tredje år av utdanninga er det lagt til rette for å studere et annet skolefag på 60 studiepoeng eller to skolefag på 30 studiepoeng, hvorav det ene kan være spesialpedagogikk.

Utdanningen gir solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Lærerutdanningen skal sette fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse.

I lærerutdanningen vil du blant annet lære:

  • Hvordan du utarbeider god og målrettet undervisning som inkluderer alle elever
  • På hvilke måter du som lærer har betydning for elevenes læring og utvikling
  • Å bidra til gode opplevelser, kroppslig læring, mestring og utvikling av elevers selvbilde
  • Hvordan fremme kroppsøving og idrettsfagets plass og rolle i samfunnet

Du blir lærer gjennom arbeid med ulike bevegelsesaktiviteter, fagdidaktikk (undervisningslære), forskning og utviklingsarbeid, profesjonsfag og praksisopplæring. I studiet inngår 130 dager praksis, hovedsakelig i grunnskole og videregående opplæring. Dette gir faglig grunnlag for profesjonell utøvelse av lærerrollen. 

Arbeidsformer og organisering

Tabell som viser studieplanen for LKI

Lærerutdanningen er 5-årig. I første og andre år legges det i studiet opp til veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer med fokus på den profesjonelle lærer. Lærerutdanningens to siste år gir deg anledning til å fordype deg og skrive masteroppgave.  

I tredje år av utdanningen er det lagt til rette for å studere et annet skolefag på 60 studiepoeng eller to skolefag på 30 studiepoeng, hvorav det ene kan være spesialpedagogikk. Fag 2 (og eventuelt fag 3) kan tas ved andre universitet og høgskoler. Norges idrettshøgskole tar sikte på å tilby Friluftsliv og Treningslære som fag 2.

Skolepraksisen i utdanningen foregår under veiledning av lærere i grunnskole og videregående skole. I hele studiet stilles krav til fremmøte og aktiv deltakelse, og du vil få en stor grad av ansvar.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter fjerde studieår og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Videre studier

Etter fullført 5-årig lærerutdanning, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Ved fullført 5-årig lærerutdanning kan du undervise i grunnskole og videregående opplæring.

Se ulike jobbmuligheter.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning