Kultur og samfunn

Studiet integrerer teori og praksis fra humaniora og samfunnsvitenskapene blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet. Dette inkluderer statlig og kommunal forvaltning, private bedrifter, organisasjoner og andre offentlige organ.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Kultur og samfunn

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Kultur og samfunn

Poenggrenser

Nytt studium i 2022

Søknadskode

3022

Søk her fra 1. februar

Innhold

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning kultur og samfunn utdanner studenter innen idretts- og bevegelseskulturens betydning for samfunn og individet. 

Vårt samfunns store utfordringer som miljø og bærekraft, likestilling- og mangfoldsproblematikk, ulikhet, og folkehelse danner grunnlag for masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap, studieretning kultur og samfunn. 

Første år gis studentene en inngående kjennskap til sosiale og humanistiske vitenskapstradisjoner og perspektiver på idrett og bevegelse. Studentene vil også få en grundig opplæring i vitenskapelige metoder som vil gjøre deg i stand til å anvende forskningsverktøy, men også reflektere rundt metodenes egnethet og gjøre etiske vurderinger. 

I andre semester har studenter emnet Prosjektdesign i bedrift der deler av læringen foregår sammen med ekstern partner for å løse en oppgave. Her vil studentene bruke faglige tilnærminger spesifikt for studieretningen Kultur og samfunn til å løse problemstillinger de vil komme i kontakt med i arbeidslivet. 

I tredje semester (høst, andre studieår) gis studentene stor valgfrihet. Det åpnes for tre alternativer: 

  • Valgbare emner der studentene ytterligere fordyper seg innen fagfeltet. 
  • Utveksling til en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon 
  • Å påbegynne en master på 60 studiepoeng, som fortsetter i fjerde semester. 

 Fjerde semester skriver alle studentene en avsluttende masteroppgave. 

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogrammet

Studieprogrammet Idrett og samfunnsvitenskap har flere fellesemner i løpet av studiet. De ulike studieretningene benytter varierte arbeidsformer som forelesninger, seminardeltakelse og prosjektjobbing i grupper.

Spesifikt for studieretning kultur og samfunn

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.  

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv.  

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet idrettshistorie, idrettsfilosofi, idrettssosiologi og Sport Management.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Masterutdannelsen i idrett og samfunnsvitenskap gir kompetanse til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt i bedrifter, organisasjoner, bedrifter, det offentlige og i skoleverket der det rettes søkelys på de kulturelle og organisatoriske aspektene i idretts- og bevegelsesfaglige prosesser. Du vil kunne arbeide med administrasjon, organisering og ledelse innenfor det idretts- og bevegelsesfaglige område. 

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14