Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring

Dette nettstudiet gir en dypere forståelse av kroppsøving som fag og betydningen bevegelse og fysisk-motorisk utvikling har i opplæring av barn og unge.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. desember (start januar).

Studieplan

Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring

Studiepoeng

10

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

I studieprogrammet Videreutdanning kroppsøving tilbys fire ulike emner. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at noen emner har gjennomføring høst- og andre i vårsemesteret.

Om emnet

Undervisningen er lagt opp tematisk og legger vekt på å utvikle kompetanse i valg av tilnærming til kroppsøving og bevegelsesaktiviteter for elever. Lek i kroppsøving, svømmeopplæring, ferdighetslæring og inkludering er blant det som tematiseres. Begynneropplæring i kroppsøving handler både om de første årene i skolen og det å møte nye aktiviteter og lære bevegelsesferdigheter uavhengig av alder.

 

Arbeidsformer og organisering

 • Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.
 • Læringsplattformen Canvas brukes til undervisning, arbeidsoppgaver og samhandling. 
 • Undervisningen er fordelt på fem tematiske moduler som består av innledende filmforelesning, tekster og arbeidsoppgaver. Til hvert tema hører et oppsummerende arbeidskrav i form av quiz, refleksjonsoppgave eller lignende.
 • Alle moduler må gjennomføres og arbeidskrav være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Varighet ett semester. Emnet tilbys kun i vårsemesteret.
 • Emnet har muntlig gruppeeksamen som gjennomføres digitalt i mai/juni.
 • Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

 • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp 
 • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp
 • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
 • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar ett, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepooeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet er utviklet med støtte fra HK-DIR.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Fullførte 30 studiepoeng vil gi lærere uten nødvendig faglig fordypning, den kompetansen de behøver for å undervise i kroppsøving i grunnopplæringen.

Kontakt oss

Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august