Finn ditt studieprogram

Nivå

Omfang

Sted

Avgift

Organisasjon og idrettsledelse

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller trener i idretten? Dette er...

Idrettens organisasjoner og organisering

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om idrettens organisasjoner og hvordan disse er organisert. Vi tar utgangspunkt i norske idrett fra det lokale til det nasjonale, og kommer også inn på internasjonal idrett.

Arrangementsledelse

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om arrangement generelt og ledelse av idrettsarrangement spesielt. Emnet gir teoretisk innsikt og nyttig læring for praktisk anvendelse. Gjennomføres første gang i...

Bachelor i friluftslivsfag

Studiet bidrar til at du kan gjøre din lidenskap for friluftsliv til et fremtidig levebrød! Sentralt i utdanningen står tematikk som omhandler hvordan du kan tilrettelegge for at andre kan få gode natur- og mestringsopplev...

Bachelor i Sport Management

Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og...

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom...

Idrett og trenerrollen

Idrett og trenerrollen gir fordypningen og kunnskap i ulike tverrfaglige perspektiver på trenervirksomhet og ferdighetsutvikling, ulike teoretiske rammeverk som danner grunnlag for evnen til å forstå, forutsi og påvirke...

Idrettsmedisin

Masterprogrammet i idrettsmedisin kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemstillinger og oppgaver. Kandidater med en mastergrad i idrettsmedisin har forutsetninger for å kartlegge,...

Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Masterprogrammet i Idrettsfysiologi og bevegelseslære er et vitenskapelig fordypningsstudium i idrettsfysiologi, -biomekanikk og -teknologi. Studiet vektlegger prestasjonsaspektet innen idrett, men vil også gi innsikt i...

Idrettsfysioterapi

Masterprogrammet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap og ferdigheter i å utføre klinisk arbeid og forskningsarbeid. Du lærer om forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader.

Idrettspsykologi

Studiet egner seg for de som ønsker å jobbe innen idretts- og undervisningssektoren eller i kontekster og praksiser hvor fysisk aktivitet og idrettspsykologi er relevant.

Kultur og samfunn

Studiet integrerer teori og praksis fra humaniora og samfunnsvitenskapene blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet. Dette inkluderer statlig og kommunal forvaltning, pri...

Pedagogikk

Studiet tar for seg hvordan man kan jobbe pedagogisk med å begrunne, forstå og legge til rette for menneskers danning, utvikling og læring i ulike aktivitetskontekster.

Sport Management

Studiet integrerer teori og praksis i sport management, blant annet innenfor organisasjon og ledelse, samt markedsføring og kommunikasjon. Samarbeid med arbeidslivet om forskning og utvikling vektlegges.

Idrett og samfunn

Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk "høyverdige" enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske...

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging...

Personlig trener

NIH har et verdensledende kompetansemiljø med over 20 års erfaring i å utdanne personlige trenere. PT- studiet gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves.

Digital didaktikk i kroppsøving

Dette nettstudiet utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.

Dybdelæring i kroppsøving

Dette nettstudiet tar for seg ulike teorier om dybdelæring og hvordan disse kan forstås i kroppsøving.

Idrett og bærekraft

Dette nettstudiet passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg nyttige forslag til praktisk anvendelse.

Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

Dette nettstudiet gir en innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge.

Idrettens lederskap

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt.

Friluftslivsfag deltid 1

Friluftslivsfag deltid 1 (FLD1) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Målet med deltidsstudiet er å kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer.

Friluftslivsfag deltid 2

Friluftslivsfag deltid 2 (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med mennesker i natur. Programmet er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til pedagogisk ledelse og sikker ferdsel.

Kroppsøving deltid 1: 5.-10.trinn

Kroppsøving 1: 5.-10.trinn retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Kroppsøving deltid 2: 11.-13.trinn

Kroppsøving 2: 11.-13.trinn retter seg mot lærere. Målet med studiet er å videreutdanne lærere slik at de oppnår formell kompetanse til å undervise kroppsøving i videregående skole.

Trening og kreft/ AKTIV-instruktør

Trening og kreft er et studie for deg som har bachelor i idrettsvitenskap, fysioterapi eller er høgskoleutdannet trener. Som AKTIV-instruktør vil du kunne gi kvalifiserte råd og veilede pasienter om trening etter gjennomgå...

Enkeltemne

Opptak til enkeltemner er mulig hvor det er ledig kapasitet. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Forskerutdanning ph.d.

Skriv doktorgraden din ved NIH. Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier.