Reservasjon/ permisjon

Studenter kan søke om reservasjon av studieplass før studiestart. Det er også mulig for studenter som er i et studieløp å søke om permisjon fra studiene.

Reservasjon av studieplass

Søkere kan få reservert studieplassen sin til neste studieår grunnet innkalling til førstegangstjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner.

Hvordan reservere studieplassen

For å søke om reservasjon av studieplass må søker gjøres følgende:

  • takke ja til studietilbudet innen svarfristen.
  • fylle ut alle felt i søknadsskjemaet og sende dette inn til NIH senest 3 uker etter at tilbud om studieplass er sendt ut.
  • legge ved dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen (dette kan eksempelvis være brev om innkallelse til førstegangstjeneste).

Søknadsskjema og annen dokumentasjon må være NIH i hende senest 3 uker etter at tilbud er sendt ut. Om fristen ikke overholdes vil det ikke være mulig å få studieplassen reservert.
Alle dokumenter må være i .pdf format, og sendes som vedlegg.

Søknaden sendes per epost til: opptak@nih.no

Om du søker grunnet medisinske årsaker må søknadsskjema, samt andre dokumenter sendes per post til NIH, og ikke som vedlegg i en epost.

 

Permisjon fra studiet

Rett til permisjon er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH §  17. Her står det følgende:

Studenter som har vært registrert på ett studieprogram ved Norges idrettshøgskole i minst ett semester og fullført minimum 10 studiepoeng innenfor det aktuelle studieprogrammet kan søke om permisjon.

Årsaker til permisjon kan være funksjonsnedsetting, særlig tyngende omsorgsoppgaver, toppidrettsstatus, graviditet, sykdom og skade som er til hinder for gjennomføring av undervisning, eller annen vektig grunn. Permisjon gis normalt bare for ett år.

Hvordan søke om permisjon

For å søke om permisjon fra studiene må student gjøre følgende:

Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon har kommet NIH i hende. Studenten kan søke om permisjon hele året.

En eventuell innvilgelse av permisjon har ikke tilbakevirkende kraft. Dvs. at permisjonsperioden vil tidligst kunne begynne fra datoen søknaden er mottatt av Studieseksjonen.
Alle dokumenter må være i .pdf format, og sendes som vedlegg.

Søknaden sendes per epost til: opptak@nih.no

Om du søker grunnet medisinske årsaker må søknadsskjema, samt andre dokumenter sendes per post til NIH, og ikke som vedlegg i en epost.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15