Opptaks- og fordypningskrav

Krav som stilles av søkere for å kvalifisere til master i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.

Opptakskrav

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav til hver studieretning

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget. Hvis søkeren har flere enn 180 studiepoeng, regnes de karakterene med som gir søkeren best poengsum. Karakterer fra emner som dekker fordypningskravene regnes alltid med.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Idrettens kvote

En studieplass på masterprogrammet i idrettsvitenskap kan tildeles en søker som er innstilt av Norges idrettsforbund. I tillegg til å søke opptak til studiet på vanlig måte via Søknadsweb, må man søke Olympiatoppen om å bli innstilt til idrettens kvote.

Fordypningskrav

Coaching og psykologi

Minst 50 studiepoeng innenfor idrettspsykologi og coaching hvorav minimum 20 studiepoeng må være innenfor idrettspsykologi.

 • Emner innen helse-/aktivitetspsykologi og anvendt idrettspsykologi kan inngå i de 20 studiepoengene i idrettspsykologi.
 • Emner i idrettspedagogikk, idrettscoaching og trenerrollen kan inngå i de 30 studiepoengene i coachingrelaterte emner.

Fysisk prestasjonsevne

Minst 60 studiepoeng i fagene fysiologi, anatomi og biomekanikk. Følgende emner må inngå:

 • Generell fysiologi, minst 7,5 sp
 • Arbeidsfysiologi, minst 7,5 sp
 • Bevegelsesapparatets anatomi, minst 7,5 sp

I tillegg må minst to av følgende emner inngå med minst 7,5 sp hver:

 • Treningsfysiologi
 • Funksjonell anatomi
 • Generell biomekanikk
 • Cellebiologi
 • Biokjemi

Kurs som delvis dekker disse emnene kan også inngå, men studiepoengredusert til det antall studiepoeng som overlapper med de emner beskrevet over.

Idrettsmedisinske fag

Minst 30 studiepoeng innen fysisk aktivitet og helserelaterte emner. Med fysisk aktivitet og helserelaterte emner menes:

 • Fysisk aktivitet og effekt på ulike sykdomstilstander
 • Helseaspekter ved ulike treningsmetoder
 • Implementering av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og for utsatte målgrupper
 • Målemetoder for fysisk aktivitet og fysisk form
 • Helseprofilbedømming

Kroppsøving og pedagogikk

 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende (180sp)
  eller
 • 1-årig praktisk- pedagogisk utdanning innen kroppsøving (60sp)
  eller
 • Minst 60 studiepoeng innen enten:
  • Friluftsliv
   eller
  • Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Kultur og samfunn

Minst 45 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige og/ eller humanistiske emner.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15