Medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Hvem gjelder tuberkuloseundersøking for?
Hvem gjelder MRSA - undersøking for?

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko for tuberkulose eller MRSA må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen ved NIH før du kan starte praksisopplæring/ klinisk undervisning.

Egenerklæringskjema leveres enten til Servicetorget eller sendes til adressen som står på skjemaet innen frist for semesterregistrering ved påbegynnelse av studiet. Det skal ikke sendes per epost til NIH.

Tuberkuloseundersøking

Studenter ved visse utdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking.  Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor.

Dette gjelder følgende utdanninger:

 • bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (FKI)
 • bachelor  i friluftsliv (FL)
 • bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn (SPM/IS)
 • bachelor trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
 • bachelor trening, helse og prestasjon (THP)
 • bachelor idrettsvitenskap
  • studieretning  fysisk aktivitet og helse (FAH)
  • studieretning  idrettsbiologi (IBI)
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)
 • Master i idrettsfysioterapi
 • Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder (jfr. Forskrift om tuberkuloseundersøkelse § 3-1).

Hvis du har oppholdt deg i ett eller flere land utenom listen over i mer enn tre måneder, i løpet av de siste tre årene, må du avlegge tuberkulosetest.

Alle studenter ved studiene over må levere inn egenerklæringskjema, uavhengig av om de må testes for tuberkulose eller ikke.

Tuberkulosetest avlegges hos fastlege eller på lokal helsestasjon, hvor man må ta blodprøve (IGRA-test) og lungerøntgen. Røntgen og avlesing av prøve avtales med lege, eller kontakt Diagnosestasjon for Oslo og Akershus ved Ullevål universitetssykehus (tlf. 02770). Tuberkuloseundersøkelsen må være foretatt tidligst to måneder etter at du sist forlot ett av de aktuelle landene.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker.

Egenerklæringskjema leveres enten til Servicetorget eller sendes til adressen som står på skjemaet innen frist for semesterregistrering ved påbegynnelse av studiet. Det skal ikke sendes per epost til NIH.

Dette gjelder følgende utdanninger:

 • bachelor trening, helse og prestasjon (THP)
 • bachelor idrettsvitenskap
  • Studieretning fysisk aktivitet og helse (FAH)
  • Studieretning idrettsbiologi (IBI)
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Alle studenter ved studiene over må levere inn egenerklærings-skjema, uavhengig av om de må testes for MRSA eller ikke.

Plikt til å gjennomføre undersøkelsene

Dersom du kommer inn under reglene for disse undersøkelsene, har du selv ansvaret for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsene må være klart før du kan starte med praksis. Nærmere regler og gjennomføringen av dette vil du få beskjed om før studiestart.

Studenter har selv ansvar for de ovenfor nevnte krav til undersøkelser foretas etter de til enhver tid gjeldende regler.

Manglende innlevering av egenerklæring, eller legeerklæring når dette er påkrevd, vil medføre at du ikke kan delta i praksis og klinisk undervisning. Dette vil si at utdanningen ikke kan gjennomføres. Frist for innlevering av dokumentasjon er innen fristen for semesterregistrering for høstsemesteret studiet påbegynnes.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15