Læreres oppfattelse av læring i toppidrettsfaget

Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk

Josef tar en mastergrad med fordypning innen kroppsøving og pedagogikk.

Oppfattelse av læring i toppidrettsfaget
Jeg skriver om læreres oppfattelse av læring i toppidrettsfaget. Det jeg ønsker med min masteroppgave er å belyse hvilke oppfatninger av læring som kommer til syne blant de lærerne som underviser i faget. 

Egne erfaringer
Min interesse for denne tematikken springer i første omgang ut ifra egne erfaringer som utdannet idrettsfagslærer, og som elev og vikar i toppidrettsfag ved videregående skole. Samtidig har jeg mange års erfaring som fotballspiller og trener. Summen av disse erfaringene har bidratt til en nysgjerrighet rundt hva elevene faktisk  lærer i toppidrettsfaget. 

Metode
Min studie bygger på en kvalitativ metode hvor jeg intervjuer fire lærere som underviser i toppidrettsfaget. Undersøkelsen tar blant annet for seg hvordan lærere som underviser i toppidrettsfaget tolker læreplanen og hvordan de beskriver egen undervisningspraksis.

Fremtidig arbeid
Etter endt mastergrad ser jeg for meg å jobbe på idrettslinjen ved en videregående skole. Jeg har derfor en egenverdi av å undersøke hva elevene lærer i en toppidrettsfags-kontekst.