Lungekreft, livskvalitet og fysisk aktivitet

Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin

Lungekreftpasienter

Vi skriver begge på et masterprosjekt som omhandler lungekreftpasienter. Dette er en oppfølgingsstudie av et prosjekt som startet i 2010. Vår del av studiet tar for seg blant annet hvordan pasientene har det i forhold til livskvalitet og lungefunksjon fem år etter en operasjonen. Vi ser også på hvilken effekt den fysiske treningen som en bestemt pasientgruppe fikk for fem år siden har den dag i dag, altså fem år etter selve lungekreftoperasjonen. Pasientene ble delt i en kontrollgrupp som ikke fikk trening, og en testgruppe som gjennomførte et 20 ukers treningsopplegg. Treningen har bestått av høyintensiv kondisjonstrening og tung styrketrening. Er det slik at de som gjennomførte treningsopplegget har bedre lungefunksjon og bedre livskvalitet enn kontrollgruppen, og hvordan er den fysiske formen til testgruppen? Det er spennende å være med på et forskningsprosjekt, og det er en lærerrik prosess.

Givende og interessant fagområde og arbeid

I arbeidet med masteren får vi mulighet til å ha direkte kontakt med pasienter operert for lungekreft. Vi utfører mange tester på  lungelaboratoriet ved Ullevål sykehus, der vi blant annet tester pasientenes lungefunksjon, styrke og fysiske funksjon. All data samles inn på Ullevål sykehus, som er involvert i studien. Det er svært positivt at vi får denne muligheten, og at arbeidet ikke bare foregår foran PC skjermen. Det å ha et forhold til de tallene vi skal basere masteroppgaven vår på, er helt essensielt.
Det er få langtidsoppfølgningsstudier på denne pasientgruppen. Forsking innenfor feltet er derfor nødvendig. Lungekreft er den kreftformen som flest nordmenn dør av. Mange av pasientene har derfor falt bort siden oppstarten av studien.

Fremtidig jobb

Det åpner seg mange dører når vi jobber med masteroppgaven. Ettersom vi allerede har vært innenfor Ullevål sykehus og lært både datasystemer, tester og mennesker å kjenne, står vi sterkere når vi faktisk skal ut og søke jobb. Uavhengig av hvilken arbeidsgiver vi ender opp med, er dette noe begge ønsker å jobbe videre med når vi er ferdige. Det er både et spennende og interessant fagfelt.