Pedagogikk

Master i idrett og samfunnsvitneskap, studieretning pedagogikk tar for seg hvordan ulike aktivitetskontekster påvirker eller kan påvirke menneskers atferd, læring og utvikling og hvordan også kontekstene selv endrer og utvikler seg over tid.

Studiefakta

Søknadsfrist

20. april

Studieplan

Programplan kommer i mai

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Pedagogikk

Poenggrenser

Nytt studium i 2022

Søknadskode

3023

Søk her fra 1. februar

Innhold

Endring i menneskers atferd, utvikling og læring foregår både på tvers og på langs av livsløpet og kan ikke avgrenses til definerte stadier eller alder alene. Endringene foregårofte som resultat av deltakelse i kontekster eller praksiser som for eksempel treningssentre, friluftsliv, kroppøsving, organisert og selvorganisert treningsaktivitet. Disse aktivitetskontekstene avspeiler ofte ulike verdier og målsettinger mens mennesker som involverer seg i disse kontekstene avspeiler ulike motiver, preferanser og ikke minst erfaring.

Det første året er felles for alle programstudenter, men har eget teoriemne der studentene får en grundig innføring i pedagogisk teori og fagtradisjoner. Det gis også en inngående opplæring i kvantitative og kvalitative metoder samt vitenskapsteori. 

Andre semester har alle programmets studenter emnet Prosjektdesign i bedrift der deler av læringen foregår hos en ekstern partner. Her vil studentene bruke faglige tilnærminger spesifikt for studieretningen pedagogikk. 

I tredje semester (høst andre studieår) I tredje semester gis studentene stor valgfrihet. Følgende alternativ kan velges: 

  • Praksis  
  • En fagpakke bestående av 3 fordypningsemner i pedagogikk á 10 studiepoeng  
  • Master på 60 studiepoeng som strekker seg over begge semester det andre studieåret.  
  • Utveksling til en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon  

Fjerde semester skriver alle studenten en avsluttende mastreoppgave. Studenter som ikke har valgt en 60 studiepoeng skrive på en oppgave  á 30 studiepoeng.

Arbeidsformer og organisering

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Det vil forventes interesse for selv å bidra til egen og andres kunnskapsutvikling gjennom seminararbeid, innlevering av essays og studentpresentasjoner.  

Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner. 

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv. 

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet idrettspedagogikk.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Masterutdannelsen i idrett og samfunnsvitenskap gir kompetanse til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt i bedrifter, organisasjoner, bedrifter, det offentlige og i skoleverket der det rettes søkelys på de kulturelle og organisatoriske aspektene i idretts- og bevegelsesfaglige prosesser.

Du vil kunne arbeide med administrasjon, organisering og ledelse innenfor det idretts- og bevegelsesfaglige område. 

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14