Idrett og samfunnsvitenskap

Master i idrett- og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet.

Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Om studiet

Du kan studere idrett som samfunnsfenomen inkludert bærekraft, likestilling – og mangfoldsproblematikk (Kultur og samfunn), eller få inngående kunnskap om læring og utvikling for spesifikke innenfor f.eks friluftsliv eller funksjonshemmede (Pedagogikk). Andre retninger gir mulighet for å studere organisasjon og ledelse i et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv (Sport Management), eller fordype deg i trenerrollen med fokus på prestasjonsutvikling i idrett (Idrett og trenerrollen).

Du kan også velge idrettspsykologi som studieretning hvor fokuset er en dypere forståelse av spesifikke, psykologiske prosesser i ulike prestasjonssettinger, fra elite til breddeidrett (Idrettspsykologi).

Programmet har også flere fellesemner, som Vitenskapsteori, Kvantitativ og kvalitativ metode, samt Prosjekt design.

Arbeidsform og organisering

De ulike studieretningene benytter varierte arbeidsformer. Vi har et tett samarbeid med aktuelle klubber, forbund og organisasjoner for å sikre stor relevans for prosjektoppgaver og praksis.

Arbeidsformene varierer mellom forelesninger, seminardeltakelse og prosjektjobbing i grupper. Alle studieretningene har et større fellesemne som heter Prosjekt design hvor studenten jobber i små studentgrupper med relevante problemstillinger definert av idretten selv. Det forventes stor studentaktivitet i alle emner og evalueringsformene vil være både individuelle og på gruppenivå. Sport Management og Trenerrollen har obligatorisk praksis 3. semester, mens det er valgbart for de andre retningene.

Vi oppfordrer alle studenter til å ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden og har attraktive samarbeidspartnere over hele verden.

Karriere

Uteksaminerte kandidater vil være attraktive kandidater for en rekke ulike jobber innenfor administrasjon og ledelse i idretten både på klubb, forbunds- og idrettspolitisk nivå. Avhengig av hvilken studieretning som velges vil du kunne jobbe som for eksempel spesialist i idrettspsykologi, spillerutvikler på høyere nivå, eller med tilrettelegging av læring og aktivitet for ulike grupper.

Du får også yrkeskompetanse til å kunne jobbe med forskning og undervisning på høgskoler og universitet, og du kan også gå videre med PhD studier.

Studieretninger

Programmet har fem ulike studieretninger med spesifikke fordypningskrav til hver retning.

Idrett og trenerrollen

Idrett og trenerrollen gir fordypningen og kunnskap i ulike tverrfaglige perspektiver på trenervirksomhet og ferdighetsutvikling, ulike teoretiske rammeverk som danner grunnlag for evnen til å forstå, forutsi og påvirke...

Idrettspsykologi

Studiet egner seg for de som ønsker å jobbe innen idretts- og undervisningssektoren eller i kontekster og praksiser hvor fysisk aktivitet og idrettspsykologi er relevant.

Kultur og samfunn

Studiet integrerer teori og praksis fra humaniora og samfunnsvitenskapene blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet. Dette inkluderer statlig og kommunal forvaltning, pri...

Pedagogikk

Master i idrett og samfunnsvitneskap, studieretning pedagogikk tar for seg hvordan ulike aktivitetskontekster påvirker eller kan påvirke menneskers atferd, læring og utvikling og hvordan også kontekstene selv endrer og...

Sport Management

Studiet integrerer teori og praksis fra humaniora og samfunnsvitenskapene blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet.