Idrett og bærekraft

Emnet er for deg som ønsker å få bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Du får teoretisk forståelse, men vil også få innspill til anvendelse.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. aug (høst)/ 1. des (vår)

Studieplan

Idrett og bærekraft

Studiepoeng

10

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søknadsinfo

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søk her fra 1. november

Innhold

Hovedmålet med det nettbaserte emnet er at studenten skal få kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten. Denne kunnskapen skal studenten kunne bruke uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon, forvaltning, næringsliv og skoleverk. Emnet er modulbasert, med denne oppbyggingen:

  • Bærekraftig: Begreper og historie
  • FNs bærekraftsmål
  • Den miljømessige dimensjonen
  • Den sosiale dimensjonen
  • Den økonomiske dimensjonen
  • Idrettens arbeid med bærekraft

Arbeidsformer og organisering

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.

Alle sider i hver enkelt modul må gjennomføres. Canvas foretas en automatisk sjekk. Ved avslutningen av hver modul leverer studenten et refleksjonsnotat på oppgitt tema.

Avsluttende hjemmeeksamen som består av inntil fire oppgaver. Totalt 5000 ord. Det er avsatt tre uker til eksamen. Gradert karakter. For å ta eksamen må alle arbeidskrav være levert og godkjent.

Eksamensperiode tilgjengeliggjøres i Canvas og vil for høstsemesteret være november/desember og for vårsemesteret mai/juni.

Anslått arbeidstid på eksamen: 3-4 dager.

Øvrig informasjon

Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter bekreftet opptak.

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved en senere studier.

Merk at du må ha gjennomført alle arbeidskrav innen eksamensperioden starter. 

Emnet foreligger også i en versjon på engelsk. 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229