Bachelor i trening, helse og prestasjon

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom arbeid med fysisk aktivitet, helse og fysisk yteevne.

Studiefakta

Søknadsfrist

15.april/ 1. mars

Studieplan

Trening, helse og prestasjon

Studiepoeng

180

Studieplasser

70

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søk bachelor (3-årig løp)
Søk bachelor (2. & 3. år)

Innhold

Gjennom studiet utvikler du forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, trening, helse og prestasjon.  På den måten kan du bli den beste rådgiveren, veilederen, treneren og motivatoren enten det er arbeid med barn, unge, voksne, eldre, toppidrettsutøvere eller befolkningen generelt.

I løpet av bachelorprogrammet kan du fordype deg i to studieretninger; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon:

Studieretning fysisk aktivitet og helse

Undersøkelser viser at regelmessig fysisk aktivitet gir positive helseeffekter både fysisk, psykisk og sosialt. Individuelt tilpasset fysisk aktivitet er dermed viktig i behandling av ulike tilstander og sykdommer, samt i rehabilitering etter sykdom og skade. Utdanningen bygger på naturvitenskapelige fag og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Du utvikler kunnskap til å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og systematisk trening kan påvirke vår helse og fysiske yteevne.

Studieretning trening og prestasjon

Utdanningen gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan målrettet trening kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, samt den fysiske og biologiske bakgrunnen for styring av bevegelser. Denne studieretningen egner seg godt for studenter med målsetning om å praktisere som trener på ulike nivåer og i ulike idretter (for eksempel topptrenere eller barne/ungdomstrener). I tillegg til å få en generell kompetanse innen trening er det mulig å sette sammen emner rettet mot en profesjon som for eksempel fysisk trener i ballspill eller i en individuell idrett.

Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke. Det er først på andre studieår du velger èn av de to studieretningene; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon. Programmet tilbyr ytterligere spesialisering mot ulike grupper; barn og unge, voksne, eldre, pasienter og idrettsutøvere på alle nivåer.

På studiet lærer du blant annet om:

 • kroppens anatomi, fysiologi og bevegelsesapparatets funksjon
 • kroppens fysiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet og ha god helse
 • akutte og langsiktige fysiologiske effekter av fysisk trening og fysisk aktivitet, og hvordan dette påvirker prestasjonen og helse
 •  sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon
 • forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen
 • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

 

Arbeidsformer og organisering

THP_TP.JPG

THP_FAH.JPG

Bachelorprogrammet vektlegger deltakelse i seminar og kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser, praksis/yrkespraksis. Det forventes at studentene møter forberedt og deltar aktivt i forelesningstimene. Det gir opplæring i nødvendig bruk av IKT-verktøy og systemer. 

Praksis

På studieretningen fysisk aktivitet og helse gjennomføres det tilsammen 6 ukers praksis hos en av våre eksterne samarbeidspartnere, tre uker før påske og tre uker etter påske våren tredje året. Her ser du liste med eksempler på praksisplasser for 2020.

Øvrig informasjon

Politiattest

Friluftsliv del 1 er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling

Studiet legger til rette for utveksling i femte semester hos en av våre partnerinstitusjon i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Videre studier

Bachelorprogrammet kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning  idrettsmedisin eller fysisk prestasjonsevne. Etter fullført mastergrad, med samlet karakter B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.
Fullført mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Fysisk aktivitet fremmer god helse og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke sykdommer. Idrett er viktig i samfunnet, som breddefenomen, elite aktivitet og som underholdning. Programmet egner seg for dem som vil jobbe som instruktør eller trener for ulike nivåer og ulike grupper (toppidrettsutøvere, barn og unge, eldre, ulike pasientgrupper), og som i studiet ønsker å fokusere mer på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid i:

 • treningssentre
 • idrettsorganisasjoner
 • frivillige organisasjoner (Turistforeningen og Skiforeningen)
 • idrettsbarnehager
 • offentlige etater (Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkeskommuner)
 • privat sektor

Studieretningen Fysisk aktivitet og helse kvalifiserer blant annet til jobber i frisklivssentraler, rehabiliterings- og helseinstitusjoner, arbeidsfysiologiske testlabber.

Studieretningen trening og prestasjon kvalifiserer blant annet til jobber som fysisk trener i ulike idretter (ballspill og individuelle idretter), barne- og ungdomstrener, arbeid på arbeidsfysiologiske testlabber.

Se ulike jobbmuligheter her ->

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 10-14)

Bestill studieveiledning